Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Budowa przyłączy – potrzebne pozwolenie czy zgłoszenie?

Bartosz Antos
9 lipca 2015
Budowa
Działki budowlane

Przy budowie przyłączy nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Od inwestora zależy także czy będzie chciał wybudować przyłącze ze zgłoszeniem, czy bez niego.

Pozwolenie na budowę

Zgodnie z prawem inwestor, który chce wybudować przyłącze nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Wątpliwości dotyczące tego zagadnienia pojawiają się najczęściej w związku z właściwym rozumieniem. W konsekwencji także z zastosowaniem, znowelizowanego prawa budowlanego dotyczącego obowiązku zgłoszenia. Inwestor, który chce wybudować przyłącze może sam dokonać wyboru procedury umożliwiającej mu realizację tego zamierzenia budowlanego. Może zdecydować się na budowę na podstawie zgłoszenia (swoje działania opiera wtedy na art. 30 Prawa budowlanego) lub też bez niego (według przesłanek zawartych w art. 29a Prawa budowlanego). Nowelizacja tej ustawy miała na celu przede wszystkim skrócenie czasu potrzebnego na sfinalizowanie budowy, jak również usprawnienie relacji między inwestorami a przedsiębiorstwami energetycznymi, gazowniczymi i wodno-kanalizacyjnymi. Jakie są różnice między tymi procedurami?

Na podstawie zgłoszenia

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy (elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych) bez względu na to, czy związane są one z jakimś obiektem budowlanym, czy też prowadzą do niezabudowanych działek. Jeśli inwestor zdecyduje się na budowę na podstawie zgłoszenia swoje działania musi oprzeć na przesłankach zawartych w art. 30 wspomnianej ustawy. Zobowiązany jest do zgłoszenia budowy do właściwego – ze względu na miejsce usytuowania nieruchomości – organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Jak przygotować zgłoszenie

W zgłoszeniu powinien uwzględnić takie aspekty jak: rodzaj, zakres, sposób wykonania oraz termin rozpoczęcia robót budowlanych. Wraz ze zgłoszeniem dostarcza się także:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane
 • oraz, jeśli taki wymóg dyktują odrębne przepisy, odpowiednie szkice i rysunki czy inne pozwolenia lub uzgodnienia.

Organ, w drodze decyzji, może wnieść sprzeciw co do zamierzeń budowlanych w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia.

Grunt

O czym należy pamiętać?

Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl przypomina, że inwestor może przystąpić do wykonywania robót budowlanych nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Należy także pamiętać, że zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego inwestor zobowiązany jest do dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (lub też do wniosku o pozwolenie na jego użytkowania) potwierdzenia odbioru zrealizowanych przyłączy. Jeśli w trakcie analizy zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej zauważy braki w przedłożonej przez inwestora dokumentacji inwestor zobowiązany jest do dostarczenia brakujących dokumentów w określonym przez urząd terminie. Jeśli nie podejmie stosownych działań może liczyć się z wydaniem sprzeciwu co do budowy przyłączy.

Budowa bez zgłoszenia

Znowelizowane przepisy – a konkretnie art. 29a ustawy Prawo budowlane – pozwalają inwestorowi na wybudowanie przyłączy bez zgłoszenia. Inwestor, który wybierze taką procedurę ma obowiązek wykonania planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jeśli chodzi natomiast o wykonanie przyłączy zależnie od ich rodzaju stosuje się różne przesłanki prawne – Prawa energetycznego lub ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Należy pamiętać, że inwestor ma prawo wyboru jednego spośród zaprezentowanych rozwiązań. Nie może zatem mieszać wytycznych – jeśli dokonał zgłoszenia budowy nie może stosować art. 29a wspomnianej ustawy. Dywersyfikacja możliwości i pozostawienie możliwości wyboru inwestorowi miała doprowadzić do uproszczenia procesu budowy przyłączy i skrócenia czasu potrzebnego na ich wykonania.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe