Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach? Część druga

Robert Tomaszewski
28 sierpnia 2015
Warunki zabudowy
Działki

W poprzedniej części artykułu omówiliśmy przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak uzyskać taką decyzję administracyjną i jakie treści ona zawiera.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się zarówno w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i postępowania w sprawie wydania innych decyzji administracyjnych – mowa o m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – jeśli wymagają tego konkretne rodzaje podejmowanych przedsięwzięć. Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ingerencja nieruchomości w środowisko

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ma w pierwszej kolejności na celu ustalenie zakresu  ingerencji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w środowisko. Określa zatem zarówno jakie zagrożenia może spowodować planowana inwestycja, jak również w jaki sposób ograniczyć można skalę ich występowania, jak im przeciwdziałać oraz czy sfinalizowana inwestycja będzie w stanie zrekompensować negatywne skutki jakie wywołała. Przedmiotem analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest jego bezpośredni i pośredni wpływ na poszczególne aspekty środowiska takie jak: stan powietrza, stan wód oraz gruntów, wpływ zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i na zdrowie i warunki życia społeczności lokalnej, dóbr materialnych, zabytków, krajobrazu (w tym także krajobrazu kulturowego). Bierze się po uwagę m.in. takie aspekty inwestycji jak: jej rodzaj i charakter wraz z projektowaną skalą jej oddziaływania, usytuowanie przedsięwzięcia (w szczególności zawraca się uwagę na istniejące użytkowanie terenu) wraz z częstotliwością i możliwą odwracalnością oddziaływania (możliwość samooczyszczania się środowiska etc.).

Działki

Ocena odziaływania

Aby sprawdzić czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko należy zapoznać się z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W dokumencie tym wyszczególniono rodzaje przedsięwzięć, które w oparciu o ich charakter, mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, lub też mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach mogą zostać zakwalifikowane jako wymienione wcześniej rodzaje przedsięwzięć.  Do pierwszej grupy obiektów należą m.in. instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, instalacje do wytwarzania produktów farmaceutycznych przy zastosowaniu procesów biologicznych lub chemicznych, elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie, elektrownie jądrowe, instalacje do przesyłu ropy naftowej, autostrady oraz drogi ekspresowe i inne. Ocenę oddziaływania na środowisko dla tej grupy obiektów przeprowadza się obligatoryjnie.

Jeśli natomiast planowane przedsięwzięcia należą do grupy obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (przykładowo elektrownie wodne) to przeprowadzenia oceny wymaga się wtedy, gdy konieczność taką stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych – tłumaczy Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Jeżeli w trakcie przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej uzna za zasadne zrealizowanie przedsięwzięcia w wariancie innymi niż wnioskował inwestor może on, oczywiście tylko za zgodą wnioskodawcy, wskazać w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w przypadku niewyrażenia zgody przez wnioskodawcę, wnieść sprzeciw co do realizacji przedsięwzięcia.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe