Zarządzaj plikami cookies

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Saveinvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Dunin-Wąsowicza 8/9, 30-112 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427274, NIP: 513-023-27-86, REGON: 122592718, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł nr kontaktowy: +48 12 626 44 44 lub +48 888 800 800, adres mailowy: kontakt@dzialkanadmorzem.pl lub kontakt@saveinvest.pl.

 3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane od Ciebie w związku i na potrzeby rekrutacji pracowników lub innych osób zatrudnionych na podstawie innej, aniżeli stosunek pracy.

 4. Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy), wymogów kontraktowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu:
  • komunikacji z kandydatami zgłaszającymi chęć zatrudnienia w przedsiębiorstwie na potrzeby procesu rekrutacji przez cały czas trwania tego procesu, w tym w formie mailowej, telefonicznej, wideokonferencji lub z użyciem innych środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość;
  • weryfikacji przebiegu procesu rekrutacji, w tym jej prawidłowości oraz analizy zastosowanych w jej trakcie procedur;
  • analizy możliwości zawarcia umowy, oceny ryzyka związanego z jej zawarciem lub wykonaniem;
  • wykonania umowy;
  • przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa;
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku ze stosunkami prawnymi łączącymi Ciebie ze Spółką.

 5. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do zakończenia procesu rekrutacji, oraz weryfikacji jego poprawności i jakości. W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą w minimalnym zakresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. 

 6. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia wzięcie udziału w toczących się rekrutacjach.

 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania.

 8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej (np. do USA). W tych przypadkach podmioty, z których usług korzystamy przetwarzają Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartych między nami a podmiotami, z którymi współpracujemy m.in. Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych. Co więcej, identyfikatory i zastosowany poziom anonimizacji uniemożliwia Twoją identyfikację.

 9. Wykorzystujemy narzędzia analityczne Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie. Dodatkowe informacje możesz uzyskać na stornie: https://support.google.com/analytics#topic=10737980. Zapisywanie plików cookie w ramach Google Analytics oraz korzystanie z tego narzędzia śledzenia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udzielona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie

 10. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu ochrony prywatności Użytkowników Serwisu, przede wszystkim poprzez stosowanie wysokiej jakości zabezpieczeń technicznych chroniących te dane przed dostępem osób trzecich.

 11. Administrator danych, z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich przepisach prawa, zobowiązany jest nie udostępniać Twoich danych osobom trzecim.

 12. W związku z realizacją swoich praw i obowiązków Administrator może korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane w jego imieniu. Podmioty współpracujące w tym zakresie z Administratorem zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawnych, w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 13. Administrator danych nie odpowiada za udostępnienie Twoich danych w wypadku, gdy do udostępnienia tego doszło z Twojej winy lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności na podstawie żądania uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań..

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w trakcie rozmowy telefonicznej i wideokonferencji

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zbierane od Ciebie w wyniku zainicjowanego przez Ciebie lub przez Administratora kontaktu telefonicznego lub kontaktu w formie wideokonferencji.
 2. Twoje dane uzyskane w wyniku kontaktu telefonicznego lub wideokonferencji przetwarzane będą w celu:
  • weryfikacji oraz doskonalenia jakości procesu rekrutacji
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności ograniczenia możliwości naruszenia norm współżycia społecznego lub norm prawnych w toku prowadzonych rozmów, umożliwienie obiektywnej oceny realizacji uprawnień osób dokonujących, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z przebiegu rozmowy.

 3. Dane uzyskane przez Administratora w wyniku kontaktu telefonicznego lub wideokonferencji:
  • Będą mogły być przekazywane:
   • Upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora;
   • Podmiotom upoważnionym do dostępu do tego rodzaju danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
   • Podmiotom trzecim zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi obsługę infolinii.
  • Przechowywane będą przez okres:
   • Do czasu przedawnienia się roszczeń z umowy, przy zachowaniu okresu przechowywania wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z dążeniem do zawarcia lub realizacją umowy;
   • Przez okres niezbędny do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora;


Polityka dotycząca cookies 

Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookies oraz pliki podobne po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia lub elementy serwisów społecznościowych.


Przeglądarka internetowa może zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. 

Pliki cookies wykorzystywane przez serwis to: 

 1. pliki wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, 
 2. pliki funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika. 

Możliwości wyłączenia stosowania plików cookies ustawia się w każdej przeglądarce: 
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – w szczególności można całkowicie zablokować pliki cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. 


Wykaz ustawień plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach: 

Google Chrome:
Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Prywatność > Ustawienia witryn > Pliki cookie – należy
wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer: 
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Mozilla Firefox:
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Opera: 
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Safari: 
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Więcej na temat plików cookies może dowiedzieć się m.in. pod adresem:
http://wszystkoociasteczkach.pl/


Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane wynikające z RODO:

 1. Art. 6 ust. 3 RODO – prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: kontakt@saveinvest.pl.

 2. Art. 15 RODO – prawo do uzyskania w określonym tam zakresie informacji dotyczących przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych;

 3. Art. 16 RODO – prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

 4. Art. 17 RODO – „prawo do bycia zapomnianym”, tj. prawo do żądania usunięcia zebranych przez nas Twoich danych osobowych, o ile dalsze przetwarzanie nie jest konieczne, lub w innych okolicznościach przewidzianych w tym przepisie;

 5. Art. 18 RODO – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:
  • Kwestionujesz prawdziwość danych osobowych;
  • Przetwarzanie danych jest niezgodna z prawem, lecz nie żądasz ich usunięcia;
  • Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Ci do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – ograniczenie przetwarzania trwać będzie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;

 6. Art. 20 RODO – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś/-aś administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód naszej strony, jeżeli:
  • Przetwarzanie Twoich danych wynika z Twojej zgody, udzielonej na podstawie art. 6
   ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  • Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 7. Art. 77 RODO – przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.


  Skutki sprzeciwu
  W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zajdą istotne, ważne i prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, abyśmy takie dane nadal przetwarzali.
  Nie dotyczy to również przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

back to top