Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

Aleksander Setlak
4 listopada 2022
Nieruchomości
Działki

Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości.

Kto może wystąpić o wytyczenie granic?

Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi wszczyna się z urzędu albo na wniosek właściciela, współwłaściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego, posiadacza samoistnego i zależnego oraz użytkownika, który posiada ograniczone prawa do nieruchomości. Zdaniem Bartosza Antosa, Dyrektora ds. Nieruchomości firmy SaveInvest – www.saveinvest.pl, to dość skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga nie tylko wniesienia odpowiednich opłat ale również sporego czasu.

Wniosek o rozgraniczenie działek

Do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości w drodze administracyjnej uprawniony jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta i to nich należy skierować dokumenty. Wniosek o wszczęcie procedury związanej z ustaleniem granic parceli aby został rozpatrzony musi zawierać dane osobowe, wskazanie organu właściwego do rozstrzygnięcia, określenie nieruchomości oraz uzasadnienie. Ponadto należy opatrzyć go datą i miejscem sporządzenia oraz podpisany przez wnioskodawcę. Dodatkowo do wniosku obowiązkowo dołącza się dokument, który określa tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości. Może to być aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny potwierdzający zakup nieruchomości lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, do którego masy należy oznaczona parcela. Kolejnymi dokumentami wymaganymi przy składaniu wniosku o rozgraniczenie są: wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów działki.

Grunty

Postępowanie o rozgraniczenie działki

Złożenie we właściwym urzędzie gminy lub miasta kompletnego wniosku oraz wniesienie opłaty wynoszącej 10 złotych rozpoczyna procedurę, w drodze której zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna. Działający w imieniu organu administracyjnego geodeta, który posiada odpowiednie uprawnienia sprawdza dokumentację i stan prawny a następnie wzywa strony postępowania do stawienia się w ustalonym terminie na gruncie, w celu wytyczenia jego granic.

Wytycznie granic nieruchomości

Granice nieruchomości wytycza się w oparciu o istniejący stan prawny oraz zgodne oświadczenie woli stron. Jeżeli strony toczącego się postępowania nie wyrażają zgodnej woli zadaniem geodety jest nakłonienie ich do zawarcia ugody, będącej wynikiem ustalonych ustępstw i koniecznego kompromisu. Przy zawieraniu ugody warto skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy w profesjonalny sposób mogą pomóc w korzystnym dla wnioskodawcy ustalaniu ewentualnych ustępstw. Przebieg granicy ustala się na podstawie znaków, śladów granicznych oraz map. Powstały na skutek pracy geodety protokół graniczny przedstawia się stronom, jeśli wyżej wymienione informacje i dokumenty są wystarczające. W przeciwnej sytuacji konieczne jest oświadczenie stron, na podstawie którego ustala się przebieg granicy.

Aleksander Setlak

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe