Index

Droga to nie tylko jezdnia, ale znacznie szerszy obszar

16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok. Przesądził o tym, jak w kontekście zwrotu nieruchomości wywłaszczonej należy rozumieć pojęcie drogi. Czy to orzeczenie wpłynie na toczące się postępowania administracyjne? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Wywłaszczenie nieruchomości ceną za rozwój miasta W latach 70 w Poznaniu masowo prowadzono różnorodne postępowania wywłaszczeniowe. Dzięki nim w tym czasie nastąpił najbardziej znaczący rozwój miasta. Powstały najważniejsze poznańskie osiedla, a także duże arterie, umożliwiające sprawną komunikację. Nie wszyscy byli jednak zadowoleni z takiego obrotu wydarzeń. Na tym terenie...

Czytaj dalej...

Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną a ubieganie się o warunki zabudowy

Jedną z przesłanek, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, jest posiadanie przez działkę budowlanej dostępu do drogi publicznej. Czym jest dostęp do drogi publicznej? Kiedy działka budowlana ma zagwarantowany dostęp do drogi publicznej? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest dostęp do drogi publicznej? Dostęp działki budowlanej do drogi publicznej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiujemy jako bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Wykazanie przez inwestora, że nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej,...

Czytaj dalej...

Dostęp do drogi publicznej poprzez służebność gruntową

Jedną z form zagwarantowania działce budowlanej dostępu do drogi publicznej jest ustanowienie służebności gruntowej. Czym jest służebność gruntowa? Jak ustanawia się służebność gruntową? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest służebność gruntowa? Wykazanie, że działka ma prawny i faktyczny dostęp do drogi publicznej jest konieczne dla załatwienia określonego rodzaju spraw. Jedną z nich jest ubieganie się o warunki zabudowy. Dostęp do drogi publicznej to bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Prawnie służebność gruntowa jest rodzajem...

Czytaj dalej...

Służebność drogi koniecznej – jak ustalić wynagrodzenie?

Podział nieruchomości lub wytyczenie nowych działek mogą wiązać się z koniecznością ustanowienia tak zwanej służebności drogi koniecznej. Z tego tytułu właścicielowi nieruchomości przysługuje natomiast wynagrodzenie. W jaki sposób je ustalić? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest służebność drogi koniecznej? Służebność drogi koniecznej może powstać wtedy, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Inaczej mówiąc, aby wyjechać ze swojej posesji, jej właściciel musi przejechać przez sąsiadujący grunt. Aby robił to w pełni legalnie, konieczne jest ustanowienie...

Czytaj dalej...

Komu potrzebna jest droga konieczna?

Droga konieczna to dla wielu osób pojęcie abstrakcyjne. Ma jednak ono kluczowe znaczenie dla właścicieli i użytkowników niejednej nieruchomości. To również bardzo ważna konstrukcja prawa cywilnego. Co warto o niej wiedzieć? Komu potrzebna jest droga konieczna? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest droga konieczna? Konstrukcja drogi koniecznej została uregulowana na gruncie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z zawartą tam definicją jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem...

Czytaj dalej...

Co zrobić, kiedy Twoja nieruchomość zostanie przeznaczona pod drogę?

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa gmina może w pewnych sytuacjach odebrać właścicielowi część jego nieruchomości, przeznaczając ją pod drogę publiczną. Co zrobić w takiej sytuacji? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Plan zagospodarowania przestrzennego – zadanie gminy Zgodnie z przepisami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do zadań własnych gminy należy między innymi kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina może zatem stwierdzić, że dla...

Czytaj dalej...

Czy działka musi posiadać drogę dojazdową?

Jak wiadomo, realizacja jakichkolwiek przedsięwzięć budowlanych, powinna być wykonywana z głową. W ostatnim czasie zapomniały o tym jednak organy administracji i sądy administracyjne, uznając, że właścicielka nieruchomości nie potrzebuje dojazdu do swojej posesji. Nieruchomość bez dojazdu Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargę kasacyjną w dość groteskowej sprawie administracyjnej. Dotyczyła ona podziału nieruchomości, który został wykonany w taki sposób, że właścicielka sąsiedniej nieruchomości praktycznie straciła możliwość dostania się na swoją działkę. Niewątpliwie przesłanki, na których oparły się sądy oraz ich ogólna konstatacja jest słuszna. Nie da się jednak ukryć, że w obrocie prawnym pozostało orzeczenie, które nie powinno mieć racji bytu -...

Czytaj dalej...

Odszkodowanie za działkę pod drogę – o czym należy pamiętać?

W jakim trybie ustalane jest odszkodowanie za wydzielenie działki pod drogę publiczną? W jakiej wysokości i w jakim terminie powinno zostać ono przyznane właścicielowi nieruchomości? Zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne (czyli drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe) z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany...

Czytaj dalej...

Jak ustanowić służebność drogi koniecznej?

Twoja działka nie ma dostępu do drogi publicznej? Sprawdź jak doprowadzić do ustanowienia służebności drogi koniecznej. Zasady ustanawiania służebności drogi koniecznej ustalone zostały w art. 145 kodeksu cywilnego. Zgodnie z przywołaną tu regulacją może nastąpić to na dwa sposoby – poprzez zawarcie umowy  bądź też na skutek złożenia odpowiedniego wniosku w tej sprawie do sądu. Co może zrobić właściciel nieruchomości, która nie ma dostępu do drogi publicznej? Pierwszy sposób to po prostu zawarcie umowy z właścicielem nieruchomości przez którą droga miałaby przebiegać. Warto mieć na uwadze, że taka umowa obligatoryjnie musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego - podkreśla Bartłomiej...

Czytaj dalej...

Dostęp do drogi publicznej, a zabudowa działki

Jeśli działka pod budowę nie ma dostępu do drogi publicznej lub prawidłowo ustanowionej służebności przejazdu na terenach sąsiednich, w świetle prawa na jej terenie nie może powstać żadna konstrukcja. Brak planu zagospodarowania przestrzennego Jeśli dany teren pozbawiony jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to z reguły zastępuje go decyzja ustalająca warunki zabudowy. Otrzymanie jej możliwe jest jedynie w sytuacji łącznego spełnienia wszystkich warunków dyktowanych przez art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tymi wytycznymi działka musi mieć dostęp do drogi publicznej, a już istniejące, bądź dopiero projektowane uzbrojenie terenu musi być wystraczające, by budynek...

Czytaj dalej...