Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy podatek od nieruchomości firmowej obniży PIT?

Robert Tomaszewski
9 października 2016
Nieruchomości
Podatki
Nieruchomości

Czy uiszczony na rzecz gminy podatek od nieruchomości firmowej można uznać za koszt firmowy? Czy odsetki naliczone za nieuregulowanie daniny w terminie mogą wpłynąć na pomniejszenie wartości kosztów uzyskania przychodów?

Podatek od nieruchomości

Kwestię podatku od nieruchomości reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej treścią opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części. A także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do uiszczenia takiej formy podatku zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne. W tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości albo obiektów budowlanych oraz użytkownikami wieczystymi gruntów.

Opodatkowanie gruntów

Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi ich powierzchnia, dla budynków (lub ich części) ich powierzchnia użytkowa, a dla budowli wartość, która określona została w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Z zastrzeżeniem, że stawki te nie mogą rocznie przekroczyć wartości wymienionych w art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przykładowo dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, maksymalna stawka wynosi 0,62 zł od 1 mkw ich powierzchni, a dla budynków lub ich części mieszkalnych – 0,51 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej.

Wymogi przewidziane w ustawie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1 ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów uważane są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów bądź też zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. Oczywiście z wyjątkiem tych, które zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu kosztów, których nie można uznać za koszty uzyskania przychodów. W myśl przywołanych powyżej przepisów opłacany na rzecz gminy podatek od nieruchomości firmowych (gruntów, budynków lub budowli) spełnia dyktowane ustawą wymogi, by można uznać za koszt podatkowy, czyli wydatek, który wpływa na obniżenie wartości podatku dochodowego – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

W związku z powyższym nasuwa się pytanie – czy odsetki, powstające na skutek problemów z płynnością finansową firmy, naliczane z tytułu nieuregulowania podatku od nieruchomości w terminie, można zaliczyć do kosztów firmowych? Zgodnie z prawem, warunkiem koniecznym, by mogło dojść do tzw. korekty kosztów, zgodnie z art. 24 d ustawy o PIT oraz art. 15b ust. o CIT, jest nieuregulowanie przez inwestora w określonym terminie faktury lub rachunków. A w przypadku ich braku nieuregulowanie kwoty wynikającej z zawartej umowy lub innego dokumentu.

Działki

A zatem czy nieopłacony w terminie podatek od nieruchomości rzeczywiście może spełnić takie kryteria? Przywołane wyżej artykuły prawne odwołują się do należności o charakterze cywilnoprawnym, ponieważ wynikają z faktury, rachunku umowy lub innego dokumentu. Takie stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Finansów w piśmie zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków z dnia 6 maja 2013 r. A zatem w stosunku do nieuregulowanej przez inwestora w terminie raty podatku nie można zastosować przesłanki o korekcie kosztów.

Odsetki

Warto mieć także na uwadze, że dla odsetek naliczonych z tytułu powstania zaległości podatkowej z powodu nieuregulowania w terminie podatku od nieruchomości obowiązują przepisy art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT. Zgodnie z ich treścią takich odsetek nie można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów ani dla podatników PIT, ani dla podatników CIT. Czyli nie mogą one wpłynąć na pomniejszenie wartości kosztów uzyskania przychodów. W myśl wspomnianych tu przesłanek nie można bowiem uważać za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych oraz innych należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe