Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czym jest decyzja środowiskowa?

Bartłomiej Kuzniar
14 lipca 2020
Nieruchomości
Nieruchomości

Wielu inwestorów spotyka się z pojęciem decyzji środowiskowej. Niejednokrotnie konieczność jej uzyskania rodzi wiele problemów i blokuje na jakiś czas inwestycję. Co zatem warto o niej wiedzieć? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Decyzja środowiskowa – kiedy jest wydawana?

Decyzja środowiskowa a właściwie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest w oparciu o przepisy ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uzyskanie takiego dokumentu przez inwestora jest konieczne wtedy, gdy planowane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko. Przesłanka ta jest dość nieostra i budzi wiele wątpliwości. Właśnie dlatego uszczegółowiono ją w innym akcie – zaznacza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Jakie przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko?

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wskazano zarówno katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jak i katalog przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Jako przykład należałoby zatem wskazać chociażby budowę instalacji służących do produkcji środków chemicznych, nawozów, leków i wyrobów medycznych, a także niektóre elektrownie korzystające z nieodnawialnych źródeł energii oraz instalacje wiatrowe. Co przy tym istotne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi nastąpić przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę o zatwierdzeniu projektu budowlanego i innymi związanymi z realizacją określonej inwestycji.

Jak uzyskać decyzję środowiskową?

Podmiot planujący podjęcie realizacji określonego przedsięwzięcia powinien złożyć stosowny wniosek do właściwego organu. Jedynie dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z odrębnymi przepisami jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu. Do sformułowanego wniosku należy natomiast dołączyć ściśle określone dokumenty, w tym między innymi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia, a także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej. Szczegółowy katalog dokumentów można znaleźć w ustawie. Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej trwa najczęściej od 3 do 6 miesięcy.

Kto wydaje decyzję środowiskową?

To, który organ jest właściwy do wydania decyzji środowiskowej, uwarunkowane jest charakterem danego przedsięwzięcia. Przykładowo regionalny dyrektor ochrony środowiska wyda orzeczenie wtedy, gdy planowana jest budowa drogi, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji przesyłu ropy naftowej, sztucznych zbiorników wodnych, a także składowisk odpadów promieniotwórczych. Z kolei starosta zajmie się sprawą scalania, wymiany lub podziału gruntów. Najczęściej jednak sprawia trafia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ten organ zajmuje się bowiem wszystkimi sprawami nieprzypisanymi innym podmiotom wskazanym w ustawie – wymienia Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Decyzja środowiskowa – problemy inwestorów

Niestety na drodze do uzyskania decyzji środowiskowej, inwestorzy niejednokrotnie spotykają się z przeszkodami i utrudnieniami. Najczęściej problematyczny jest czas wydawania decyzji. Urzędnicy prowadzą postępowanie „na raty”. Na przykład wzywają inwestora do uzupełnienia określonych braków formalnych wniosku. Po ich uzupełnieniu natomiast ponawiają wezwanie o inne elementy. W konsekwencji sprawa znacząco się wydłuża. To z kolei przyczynia się do opóźnienia planowanej inwestycji i znaczących strat finansowych po stronie inwestora – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe