Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Decyzja z błędnym pouczeniem

Robert Tomaszewski
11 marca 2016
Nieruchomości
Prawo

Jakie skutki dla strony niesie zawarcie w decyzji błędnego pouczenia? Co robić jeśli otrzymana przez nas decyzja w ogóle nie zawiera pouczenia o terminie odwołania?

Zgodnie z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja administracyjna powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja powinna zawierać także pouczenie – czyli czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. Co więcej decyzja administracyjna, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Odwołanie od otrzymanej decyzji wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzję ogłoszono ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Co w sytuacji, gdy w otrzymanej decyzji nie zamieszczono pouczenia o prawie przysługującym stronie do wniesienia odwołania? Czy w związku z powyższym, nawet pomimo upływu przewidzianych przez ustawodawcę dwóch tygodni, strona może nadal wnieść odwołanie bez konieczności ubiegania się o przywrócenie terminu?

Wniesienie prośby

Zgodnie z przywoływanym już wcześniej kodeksem postepowania administracyjnego w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę taką należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Warto jednak pamiętać, że przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portal www.saveinvest.pl. Pozostaje zatem pytanie, czy błędna informacja co do prawa, trybu i terminu złożenia przysługujących środków prawnych, w tym przypadku wniesienia odwołania, można uznać za „uchybienie, które nie nastąpiło z winy strony”? W tej kwestii niestety orzecznictwa sądowe nie są jednomyślne, dlatego każdą sprawę dotyczącą błędów w decyzjach administracyjnych należy rozpatrywać indywidualnie.

Konsekwencje

W myśl art. 112 kodeksu postępowania administracyjnego błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może zaszkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia. Jednak bardzo często w orzecznictwach sądowych można spotkać się z tezą, że brak pouczenia o prawie do wniesienia odwołania wcale nie powoduje, że strony nie wiąże termin do skorzystania z tego środka przewidzianym przez kodeks postepowania administracyjnego. A zatem mylne informacje organu dotyczące praw przysługujących stronie, w tym także po prostu brak informacji o możliwości odwołania, w żaden sposób nie wpływa na bieg terminu przewidzianego przez ustawodawcę do wniesienia odwołania.

W konsekwencji termin przewidziany na zgłoszenie odwołania rozpoczyna swój bieg, nawet jeśli w decyzji znajduje się błędne pouczenie – dla przykładu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2013 roku (sygnatura akt: IOSK 13/04/12). W opozycji pozostaje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca 2008 roku (sygnatura akt: II GSK 169/08). Zgodnie z nim organ, który wyda decyzję z brakiem pouczenia, czekają konsekwencje. W myśl tego orzecznictwa sytuacja ta jest jednoznaczna z naruszeniem przywołanego powyżej art. 112 k.p.a. – a wiec jeśli strona wniesie odwołanie, które warunkowane będzie brakiem pouczenia, organ musi je rozpatrzeć. Strona nie będzie musiała w tym celu składać kolejnego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. W konsekwencji decyzja z błędnym pouczeniem (lub z jego brakiem) może stanowić uzasadnienie dla przywrócenia terminu do wniesienia odwołania – bez konieczności składania przez stronę odpowiedniego wniosku.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe