Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Do czego można upoważnić pełnomocnika?

Robert Tomaszewski
31 marca 2016
Umowy
Pełnomocnictwo

Jakie są prawa pełnomocnika oraz w jakich sytuacjach przekracza on swoje upoważnienie?

Zgodnie z kodeksem postepowania administracyjnego strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter danych czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Co do zasady, pełnomocnictwa powinno się udzielić na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Uprawnienia i obowiązki pełnomocnika opisuje kodeks cywilny. Zgodnie z art. 98 k.c. pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj – z wyłączeniem sytuacji, w której to ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Jak udzielić pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo ogólne powinno być (pod rygorem nieważności) udzielone na piśmie oraz może ono zostać w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Umocowanie wygasa wraz ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego służącego za podstawę pełnomocnictwa. Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnika zobowiązuje się do zwrotu mocodawcy dokumentu pełnomocnictwa. Może żądać on poświadczonego odpisu tego dokumentu, a samo wygaśniecie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone.

Co więcej jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Warto także pamiętać, że nawet jeśli pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma to żadnego wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy. Jednak czynność prawna, której dokonano z przekroczeniem zakresu umocowania nie jest, co do zasady, ważna.

Jakie kompetencje ma pełnomocnik

Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy – chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa, lub jeśli ze względu na treść czynności prawnej wyłączono możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Dyrektywa ta ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony. Pełnomocnik posiada także kompetencje, by ustanowić dla swojego mocodawcy innych pełnomocników, jednak tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo szczególne, w odróżnieniu od omówionego powyżej pełnomocnictwa ogólnego, oznacza wyraźne zakreślenie granic przedmiotowych, co wiąże się z upoważnieniem do wykonania określonych, szczegółowo wymienionych i doprecyzowanych w umowie konkretnych czynności. Jeśli w upoważnieniu szczególnym nie znajdzie się informacja o możliwości odbioru pism administracyjnych przez pełnomocnika, w sytuacji, gdy taką decyzję on odbierze, jawnie przekroczy nadane mu uprawnienia.

A więc o fakcie, czy pełnomocnik przekroczył nadane mu uprawnienia, decyduje charakter podpisanego upoważnienia – czyli czy w tej umowie pełnomocnik otrzymał prawo do prowadzenia wszelkich spraw w imieniu strony, czy jedynie do przeprowadzenia konkretnych i jednostkowych spraw (lub też samych ich części).

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe