Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak poprawnie rozliczyć podatek od nieruchomości? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
3 października 2015
Podatki
Nieruchomości

Na co zwracać uwagę, by uniknąć błędów przy wypełnianiu deklaracji na podatek od nieruchomości?

Istotne uchwały

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych dyktuje maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Natomiast sama konkretyzację ich wysokości ustala rada gminy w formie uchwały. Zazwyczaj uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości ogłasza się co roku. Inwestorzy często jednak nie są na bieżąco z obwieszczeniami gminnymi, dlatego przy wypełnianiu deklaracji przepisują stawki jakie obowiązywały na terenie gminy w latach poprzednich. Ze względu na możliwą do zaobserwowania tendencję wzrostową przy stawkach podatkowych brak rozeznania w zarządzeniach gminy może skutkować powstaniem zaległości podatkowych, z których właściciel nieruchomości może nie zdawać sobie w ogóle sprawy – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Wysokość stawki podatkowej

Warto nadmienić, że przy określaniu wysokości stawek rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania w oparciu o różne kryteria. O wysokości stawki może zatem zadecydować zarówno lokalizacja, jak i rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, sposób wykorzystywania gruntu, przeznaczenie gruntu, jak również stan techniczny czy nawet sam wiek budynków.

Nieruchomości

Brak znajomości uchwał ogłaszanych przez radę gminy może mieć także inne negatywne skutki – inwestor, który nie zapozna się ze stosownymi uchwałami gminy nie będzie świadomy przysługujących mu zwolnień. To uchwały właśnie zawierają szczególnie cenne informacje o zwolnieniach podatkowych – mogą zostać ujęte albo w odrębnych uchwałach poświęconych zwolnieniom, albo w uchwale dotyczącej stawek podatku od nieruchomości. Możliwość wprowadzania zwolnień podatkowych to uprawnienia, które przysługują gminie na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jednak obejmują tylko zwolnienia o charakterze przedmiotowym. Warto jednak uważać przy interpretacji uchwał o zwolnieniach – zazwyczaj gminy posługują się w nich pojęciami na tyle szerokimi, że przy braku ich odpowiedniego doprecyzowania, najczęstszym rezultatem są nadużyciami ze strony podatników. Dlatego warto, cały czas na bieżąco, szczególnie w okresie od listopada do grudnia, sprawdzać obwieszczenia i uchwały, najlepiej za pomocą stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej lub poszczególnych gmin.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów oraz, w ściśle określonych przez ustawodawcę przypadkach, posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy podatku od nieruchomości powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tegoż obowiązku, wygasa natomiast z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności, które uzasadniały zaistnienie tego zobowiązania. Jeśli natomiast za okoliczność, od której uzależniono obowiązek podatkowy, uzna się istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę, albo też w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Ważne terminy

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definiowani przez ustawę podatnicy podatku od nieruchomości zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu (właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania) deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, który, co do zasady, sporządzony zostać musi na formularzu według określonego wzoru. Jeżeli natomiast obowiązek podatkowy powstał po wspominanym dniu, mamy 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego zobowiązania podatkowego. Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, do 15. dnia każdego miesiąca (w styczniu do 31.).

W kolejnej części poradnika – najczęstsze błędy w deklaracjach, czyli jaka jest różnica między budynkami a budowlami oraz jak poprawnie obliczyć powierzchnię użytkową?

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe