Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jakie zmiany wprowadzono do decyzji środowiskowych? Część druga

Robert Tomaszewski
30 października 2018
Warunki zabudowy
Działki

W poprzedniej części artykułu omówione zostało, kiedy inwestor zobowiązany będzie do uzyskania decyzji środowiskowej. Wyjaśnione zostały także kwestie związane z nowelizacją przepisów – szczególnie zawężenia możliwości uzyskiwania statusu strony w postępowaniu o uzyskanie decyzji środowiskowej.

Organizacje ekologiczne nie będą blokować decyzji

Przypomnijmy, że przed nowelizacją przepisów strony w postępowaniu o uzyskanie decyzji środowiskowej ustalane były na podstawie art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl przywołanego przepisu stroną postępowania mógł być każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyło to postępowanie lub też kto zażądał czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, w tym także organizacje ekologiczne – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Powodowało to, że wiele organizacji próbowało zablokować niekorzystne dla nich, przede wszystkim z punktu finansowego przedsięwzięcia, nawet jeśli z ekologią miały niewiele wspólnego.

Po nowelizacji podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości nieprzylegających bezpośrednio do przedsięwzięcia, będą zobowiązane do wykazania, że oddziaływanie przedsięwzięcia jest znaczne lub też, że wyniku jego przeprowadzenia zostaną przekroczone standardy jakości środowiska. Warto także pamiętać, że nowe zasady znajdują zastosowanie także dla postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2018 roku, czyli przed datą wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

Wykluczenie możliwości zastosowania art. 28 k.p.a. spowodowało ukrócenie pewnych nieuczciwych praktyk. Oznacza to, że nowe prawo pozbawia możliwości bezzasadnego blokowania inwestycji realizowanych na podstawie decyzji środowiskowych. Nowe przepisy absolutnie nie odbierają organizacjom ekologicznym praw do obrony przed faktycznymi zagrożeniami. Wyklucza jedynie nieuczciwe procedery, jakich dopuszczały się pseudo-organizacje powołane jedynie do bojkotu pewnych zamierzeń inwestorskich na danych terenach. Działające zgodnie z literą prawa organizacje mogą nadal powoływać się na art. 44 ustawy środowiskowej – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Zgodnie z tym przepisem organizacje ekologiczne, które powołają się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestnictwa w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, biorą w nim udział na prawach strony – przy zastrzeżeniu, że prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska przez minimum 12 miesięcy przed wszczęciem takiego postępowania.

Nowe organy w postępowaniu

Niestety znalazły się w nowelizacji także zapisy dodatkowo utrudniające już i tak skomplikowane postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej. Chodzi mianowicie o dodanie nowych organów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym. Prawo wodne wprowadziło bowiem organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, w zależności od konkretnego przypadku, dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW WP) albo dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich. Organy te będą przede wszystkim decydować, czy w postępowaniu konieczne będzie przygotowanie raportu środowiskowego i zapewnienie udział społeczeństwa. To właśnie opinii tych organów będzie musiał zasięgnąć organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej przed wydaniem postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Takie rozwiązanie może wiązać się dla inwestorów z dużymi opóźnieniami w finalizacji postępowania. W sytuacji, gdy dyrektor RZGW WP lub dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich stwierdzi negatywny wpływ przedsięwzięcia na cele środowiskowe związane z gospodarowania wodami, może odmówić uzgodnienia i zablokować przedsięwzięcie już na tym etapie.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe