Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jakie zmiany wprowadzono do decyzji środowiskowych? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
29 października 2018
Nieruchomości
Nieruchomości

Zmiany w zasadach wydawania decyzji środowiskowych znacząco wpłyną na wiele inwestycji. Teraz trudniej będzie organizacjom ekologicznym opóźnić czy zablokować toczące się postępowanie.

Najpierw uzyskanie decyzji środowiskowej

Inwestor noszący się z zamiarem budowy obiektu, co do którego będzie obowiązywał wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej) powinien jeszcze przed przystąpieniem do składania wniosku dokładnie zapoznać się dyktowanymi prawem wymaganiami urzędowymi, których będzie musiał dopełnić – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Uzyskanie decyzji środowiskowej musi poprzedzić wystąpienie inwestora z wnioskiem o uzyskanie pewnych decyzji administracyjnych – dla przykładu decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych czy decyzji pozwalającej na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego konkretnej części. Jeśli przed wystąpieniem o wydanie wspomnianych dokumentów inwestor nie będzie dysponował decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, postępowanie zostanie zawieszone do czasu jej uzyskania. A zatem, jeśli gmina odmówi wydania decyzji środowiskowej zablokowane zostaje całe przedsięwzięcie.

Nowe prawo wodne nowe zasady

Nowe prawo wodne wprowadziło kilka istotnych zmian do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawa środowiskowa). Chodzi przede wszystkim o nowe określenie zasad ustalania stron postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczególnie dotkliwy i sprawiający problemy był dla inwestorów zapis o możliwości udziału stron w postępowaniu oraz bardzo szeroki zakres uprawnień, jaki przysługiwał organizacjom ekologicznym.

We wspomnianej nowelizacji Prawa wodnego niezwykle istotnym, i działającym zdecydowanie na korzyść inwestorów, było wprowadzenie zapisu o ograniczeniu możliwości uzyskania statusu strony w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Przed nowelizacją prawa, ustawa środowiskowa nie doprecyzowała komu konkretnie może przysługiwać uprawnienie do uzyskania statusu strony w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej. Dlatego strony postępowania w przypadku uzyskiwania decyzji środowiskowej określane były na podstawie art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl przywołanego przepisu stroną postępowania mógł być każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyło to postępowanie lub też kto zażądał czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W praktyce określenie stron postępowania w sposób tak ogólny prowadziło do powstawania wielu sporów, które w większości musiały być rozstrzygane przez sądy administracyjne. W orzecznictwie przyjmowano zatem najczęściej, że status strony w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej przysługiwać będzie podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamierzonego przedsięwzięcia oraz podmiotom, których nieruchomości mieściły się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (każde oddziaływanie, nie tylko to przekraczające określone normy).

Wszystkie te przesłanki i liczne orzecznictwa sądowe wydawane w tej kwestii sprawiły, że dopuszczony do uczestnictwa w postępowaniu krąg podmiotów mógł być naprawdę szeroki. W praktyce oznaczało to zatem, że istnieje więcej możliwości zupełnego blokowania bądź opóźniania realizacji inwestycji przez tak dużą liczbę zaangażowanych podmiotów.

Strony w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej

W miejsce dotychczasowych wytycznych zaczerpniętych z kodeksu postępowania administracyjnego ustawa środowiskowa wprowadza swoje własne, nowe zasady ustalania stron w toczącym się postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej. Zgodnie z nowymi wytycznymi stronami postępowania są jedynie: podmiot występujący z wnioskiem oraz podmioty, którym przysługuje prawo do nieruchomości znajdujące się w obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Co szczególnie istotne, doprecyzowano także wspomniany powyżej obszar oddziaływania przedsięwzięcia. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem są to: działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie; działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska; działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. Wyraźnie widać zatem, że doszło do znacznego zawężenia możliwości uzyskiwania statusu strony w postępowaniu o uzyskanie decyzji środowiskowej.

W kolejnej części artykułu – jak nowelizacja wpłynęła na uprawnienia organizacji ekologicznych? Jakie jeszcze zmiany wprowadziły nowe przepisy, czyli za co odpowiadać będzie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW WP) albo dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich?

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top