Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jakie zmiany wprowadzono do decyzji środowiskowych? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
29 października 2018
Nieruchomości
Nieruchomości

Zmiany w zasadach wydawania decyzji środowiskowych znacząco wpłyną na wiele inwestycji. Teraz trudniej będzie organizacjom ekologicznym opóźnić czy zablokować toczące się postępowanie.

Najpierw uzyskanie decyzji środowiskowej

Inwestor noszący się z zamiarem budowy obiektu, co do którego będzie obowiązywał wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej) powinien jeszcze przed przystąpieniem do składania wniosku dokładnie zapoznać się dyktowanymi prawem wymaganiami urzędowymi, których będzie musiał dopełnić – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Uzyskanie decyzji środowiskowej musi poprzedzić wystąpienie inwestora z wnioskiem o uzyskanie pewnych decyzji administracyjnych – dla przykładu decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych czy decyzji pozwalającej na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego konkretnej części. Jeśli przed wystąpieniem o wydanie wspomnianych dokumentów inwestor nie będzie dysponował decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, postępowanie zostanie zawieszone do czasu jej uzyskania. A zatem, jeśli gmina odmówi wydania decyzji środowiskowej zablokowane zostaje całe przedsięwzięcie.

Nowe prawo wodne nowe zasady

Nowe prawo wodne wprowadziło kilka istotnych zmian do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawa środowiskowa). Chodzi przede wszystkim o nowe określenie zasad ustalania stron postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczególnie dotkliwy i sprawiający problemy był dla inwestorów zapis o możliwości udziału stron w postępowaniu oraz bardzo szeroki zakres uprawnień, jaki przysługiwał organizacjom ekologicznym.

We wspomnianej nowelizacji Prawa wodnego niezwykle istotnym, i działającym zdecydowanie na korzyść inwestorów, było wprowadzenie zapisu o ograniczeniu możliwości uzyskania statusu strony w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Przed nowelizacją prawa, ustawa środowiskowa nie doprecyzowała komu konkretnie może przysługiwać uprawnienie do uzyskania statusu strony w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej. Dlatego strony postępowania w przypadku uzyskiwania decyzji środowiskowej określane były na podstawie art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl przywołanego przepisu stroną postępowania mógł być każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyło to postępowanie lub też kto zażądał czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W praktyce określenie stron postępowania w sposób tak ogólny prowadziło do powstawania wielu sporów, które w większości musiały być rozstrzygane przez sądy administracyjne. W orzecznictwie przyjmowano zatem najczęściej, że status strony w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej przysługiwać będzie podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamierzonego przedsięwzięcia oraz podmiotom, których nieruchomości mieściły się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (każde oddziaływanie, nie tylko to przekraczające określone normy).

Wszystkie te przesłanki i liczne orzecznictwa sądowe wydawane w tej kwestii sprawiły, że dopuszczony do uczestnictwa w postępowaniu krąg podmiotów mógł być naprawdę szeroki. W praktyce oznaczało to zatem, że istnieje więcej możliwości zupełnego blokowania bądź opóźniania realizacji inwestycji przez tak dużą liczbę zaangażowanych podmiotów.

Strony w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej

W miejsce dotychczasowych wytycznych zaczerpniętych z kodeksu postępowania administracyjnego ustawa środowiskowa wprowadza swoje własne, nowe zasady ustalania stron w toczącym się postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej. Zgodnie z nowymi wytycznymi stronami postępowania są jedynie: podmiot występujący z wnioskiem oraz podmioty, którym przysługuje prawo do nieruchomości znajdujące się w obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Co szczególnie istotne, doprecyzowano także wspomniany powyżej obszar oddziaływania przedsięwzięcia. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem są to: działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie; działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska; działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. Wyraźnie widać zatem, że doszło do znacznego zawężenia możliwości uzyskiwania statusu strony w postępowaniu o uzyskanie decyzji środowiskowej.

W kolejnej części artykułu – jak nowelizacja wpłynęła na uprawnienia organizacji ekologicznych? Jakie jeszcze zmiany wprowadziły nowe przepisy, czyli za co odpowiadać będzie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW WP) albo dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich?

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe