Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kto będzie stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę? Część druga

Bartosz Antos
10 września 2017
Budowa
Budowa domu

W poprzedniej części artykułu zaprezentowany został katalog zamierzeń budowalnych, dla których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Wyjaśnione zostało także, kto w świetle obowiązujących przepisów budowalnych może zostać stroną w postępowaniu o uzyskanie tej decyzji administracyjnej.

Przypomnijmy, że za stronę w postępowaniu o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę mogą zostać uznani inwestor, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, które znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu objętego złożonym przez inwestora wnioskiem.

Oddziaływanie nieruchomości

Wspomniany obszar oddziaływania określany jest przez architekta w projekcie budowalnym w celu ustalenia wpływu inwestycji na sąsiednie nieruchomości. Jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem możliwe ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, danego terenu – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Wśród wymienionych przez ustawodawcę przepisów odrębnych najistotniejszym aktem jest rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. nr 75, poz 690 z późn.zm.). Brane poda uwagę mogą być także przepisy związane z ochroną środowiska, w tym także te określające kwestie związane z oddziaływaniem na środowisko, czy przepisy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Dla przykładu: za oddziaływanie na nieruchomość sąsiednią, która stanowi podstawę do ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przesądzi o konieczności uznania danego podmiotu za stronę w postępowaniu, może zostać uznany fakt przewidywanego ograniczania dostępu do słońca w pomieszczeniach w domu sąsiada, lub jeśli zostanie zaprojektowany zbyt blisko granicy dwóch nieruchomości.

Orzecznictwo sądu

Warto w tym kontekście przywołać orzecznictwo wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W wyroku z 27 lipca 2016 r. (sygnatura akt: VII SA/Wa 2277/15) podkreślony został fakt jak ważne przy ustalaniu stron w danym postępowaniu jest branie pod uwagę nie tylko wpływu, jaki na sposób zagospodarowanie będzie mieć planowane zamierzenie budowlane, ale także mówiąc ogólnie, charakteru inwestycji. W opinii sądu, w zależności od rodzaju inwestycji, późniejsza działalność z nią związana może wywołać namacalne skutki nie tylko jeśli chodzi o nieruchomości sąsiednie, ale również na nieruchomości położone dalej, niegraniczące bezpośrednio z terenem inwestycji. Należy więc oczekiwać, że określane przez architektów obszary oddziaływania będą bardzo zróżnicowane pod względem wielkości. W konsekwencji może także zwiększyć się liczba stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę, co do zasady, musi zostać wydane w terminie najpóźniej 65 dni od momentu złożenia wniosku przez inwestora – przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Jeśli starosta (prezydent) nie wyda w tym czasie decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy kolejny dzień zwłoki, a pieniądze te zasilają budżet państwa. Zdarzają się także sytuacje, w których organ przed wydaniem pozwolenia musi zasięgnąć opinii różnych instytucji – warto pamiętać, że czas oczekiwania na odpowiednie uzgodnienia i decyzje poprzedzające wydanie pozwolenia nie jest wliczany do wspominanych tu 65 dni. Jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym pozwolenie na budowę stało się ostateczne lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż trzy lata, to pozwolenie na budowę wygasa.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe