Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Narada koordynacyjna – najważniejsze informacje dla inwestorów. Poradnik część pierwsza

Robert Tomaszewski
27 stycznia 2018
Nieruchomości
Działki

W jakich okolicznościach wymagane będzie przeprowadzenie narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania infrastruktury? Podjęcia jakich czynności prawnych wymaga procedura dotycząca narady koordynacyjnej?

Kiedy przeprowadzona zostanie narada koordynacyjna?

W procesie budowalnym zapewnienie dostępu nieruchomości do niezbędnej infrastruktury uzbrojenia terenu to niewątpliwie jeden z jego najważniejszych elementów. Zazwyczaj to projektant decyduje o usytuowaniu danej sieci. Zgodnie natomiast z art. 28b § 1 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Narady koordynacyjne od lipca 2014 r. zastępują obowiązujące wcześniej opinie, które wydawane były przez zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej (tzw. ZUD-y). Wprowadzenie tego nowego rozwiązania miało doprowadzić przede wszystkim do uproszczenia procedury uzgadniania oraz przyspieszenia realizacji inwestycji budowalnej poprzez zmniejszenie wymogów formalnych obowiązujących inwestorów.

O jakie tereny chodzi

Co do zasady narada koordynacyjna organizowana jest przez starostę, który może sam jej przewodniczyć lub upoważnić do tego wybraną przez siebie osobę. Warto pamiętać jednak, że wskazany przez ustawodawcę wymóg odbycia narady koordynacyjnej nie odnosi się do przyłączy oraz do sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Co więcej, na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) narada koordynacyjna może zostać przeprowadzona także dla terenów innych niż te wymienione w ustawie oraz dla usytuowania przyłączy. Wniosek może zostać uzasadniony przede wszystkim koniecznością niedopuszczenia do powstania zagrożeń, jakie wyniknąć mogą z prawdopodobnej kolizji między usytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu. Innymi słowy, dla terenów, na które nie został nałożony obowiązek przeprowadzenia narady koordynacyjnej, może zostać ona przeprowadzona, na wniosek uprawnionego podmiotu, w celu lepszego zsynchronizowania oraz dopasowania sieci.

Niezbędne dokumenty

Dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia narady koordynacyjnej jest wniosek (złożony przez inwestora lub projektanta) o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Do niego dołączona powinna zostać propozycja tego usytuowania, przedstawiona na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Warto w tym miejscu wyjaśnić użyte powyżej pojęcia. Plan sytuacyjny to dokument planistyczny, wymagany przy zgłoszeniu budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz telefonicznych linii kablowych i kanalizacji kablowej. Jest on sporządzany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Z kolei aktualna mapa zasadnicza jest mapą ukazującą aktualny stan w terenie. Jej kopia jest jedną z postaci mapy do celów projektowych stosownie do § 5 w zw. z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

W kolejnej części poradnika omówione zostaną procedury obowiązujące przy przeprowadzaniu narady koordynacyjnej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe