Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę – jakie konsekwencje dla inwestorów? Część druga

Bartosz Antos
30 października 2017
Budowa
Inwestycje w nieruchomości
Budowa domu

W poprzedniej części artykułu opisane zostały okoliczności, w jakich organ może stwierdzić o nieważności danej decyzji administracyjnej. Poruszona została także kwestia zależności pomiędzy poszczególnymi decyzjami administracyjnymi, których uzyskanie wymagane jest od inwestorów w trakcie procesu budowlanego.

Decyzja o pozwoleniu na budowę a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

Pogląd, zgodnie z którym stwierdzenie nieważności danej decyzji administracyjnej powinno skutkować także stwierdzeniem nieważności decyzji od niej zależnej, podzielany jest przez znaczną większość orzecznictw sądowych – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Kluczowy dla omawianej tu sprawy jest wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrok z 6 lipca 2017 roku (sygnatura akt: II OSK 2766/15). Sprawa dotyczyła zamierzenia budowlanego polegającego na budowie stacji LPG, wyjazdu, placu manewrowego oraz budynku typu kontenerowego, na które inwestor otrzymał pozwolenie na budowę. Po zakończeniu prac budowlanych przedsiębiorca wystąpił o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – otrzymał również taką decyzję administracyjną. Jednak organ administracji publicznej zdecydował o konieczności stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jako decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, w myśl art. 156 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego. Przy wydawaniu rozstrzygnięcia NSA podkreślił, że stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej (w tym przypadku pozwolenia na budowę) na podstawie której wydana została inna, przedmiotowo zależna, decyzja (pozwolenie na użytkowanie) może stanowić podstawę do jednoznacznego stwierdzenia nieważności decyzji zależnej, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Nie zaistniały jednak, zdaniem sądu, przesłanki do wznowienia postępowania w sprawie uzyskania decyzji zależnej w oparciu o tryb wskazany w art. 145 § 1 pkt 8 kodeksu postępowania administracyjnego – podkreśla Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Warto zatem pamiętać, że w sytuacji, gdy decyzje dotyczyć będą tej samej inwestycji, unieważnienie jednej z nich nie może pozostać bez wpływu na pozostałe decyzje. W sytuacji unieważnienia pozwolenia na budowę przyjmuje się bowiem, że decyzja taka nie została wydana, a więc nie mogła stanowić podstaw do uzyskania innych decyzji administracyjnych, tak jak w tym przypadku, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zgodnie bowiem z art. 59 ust. 1 prawa budowlanego organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli budowy. Kontrola taka przeprowadzana jest w celu stwierdzenia wykonania danego zamierzenia budowlanego zgodnie z ustaleniami zawartymi w uzyskanym wcześniej pozwoleniu na budowę – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. A zatem, ze względu na fakt, że obie decyzje pozostają ze sobą w ścisłym związku formalno-prawnym, czyli podstawę dla wydania pozwolenia na użytkowanie stanowi pozwolenie na budowę, w momencie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę nie ma podstaw do wydania pozwolenia na użytkowanie. Konsekwencje takiego rozstrzygnięcia wiązać się będą dla inwestorów z koniecznością przeprowadzenia przez organ nadzoru budowlanego tzw. postępowania naprawczego w stosunku do danej inwestycji w oparciu o art. 50 oraz 51 Prawa budowlanego.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe