Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Podatek rolny – kiedy obowiązuje, jak go obliczyć? Część trzecia

Bartosz Antos
22 lutego 2015
Podatki
Działki rolne

W poprzedniej części poradnika opisaliśmy wysokość i wymierzanie podatku rolnego.

Zwolnienia i ulgi podatkowe

Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku rolnym całkowicie zwolnione są z tego obowiązku podatkowego m.in. użytki rolne klasy V, VI i VIz; grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych; grunty położone w pasie drogi granicznej; grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich; grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha (tylko te będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, lub będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste); grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania; użytki ekologiczne i inne. Od podatku rolnego zwalnia się również uczelnie, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne zajęte na działalność oświatową czy jednostki badawczo-rozwojowe.

Ulga inwestycyjna

Warto pamiętać także, że podatnikom podatku rolnego, w wyszczegółowionych przez ustawę przypadkach, przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich lub obiektów służących ochronie środowiska. Dodatkowo, jeżeli wydatków tych nie sfinansowano w całości lub w części z udziałem środków publicznych, ulga inwestycyjna obejmuje także zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). Ulgę inwestycyjną przyznaje się już po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego poniesionych nakładów inwestycyjnych (udokumentowanych rachunkami) w wysokości 25 proc.

Odliczenie podatku rolnego

Ulgi z tytułu tej samej inwestycji nie można stosować dłużej niż przez okres 15 lat. Kwotę ulgi inwestycyjnej odlicza się z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy, którzy obowiązani są do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego. Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl zaznacza, że podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na cele inne niż te określone w ustawie. Rada gminy posiada także kompetencje pozwalające jej na wprowadzenie w drodze uchwały (innych niż wspomniane) zwolnień oraz ulg przedmiotowych z uwzględnieniem przepisów mówiących o pomocy publicznej.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe