Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Podatek rolny – kiedy obowiązuje, jak go obliczyć? Część druga

Bartosz Antos
21 lutego 2015
Podział
Działki rolne

W poprzedniej części poradnika wyjaśniliśmy od jakich terenów należy odprowadzić podatek rolny. A także kto jest jego podatnikiem oraz co stanowi podstawę tego rodzaju podatku.

Wysokość i wymierzanie podatku rolnego

Według ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego należy uiścić kwotę stanowiącą równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Natomiast od innego rodzaju gruntów jest to ekwiwalent 5 q żyta od 1 ha. Stawki te oblicza się według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Ogłasza je Prezes GUS najpóźniej do 20 października każdego roku. Należy pamiętać, mówi Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl, że wśród uprawnień gminy figuruje prawo do obniżenia cen skupu. Zazwyczaj władze chętnie korzystają z tego przywileju w sytuacji relatywnie wysokich cen osiąganych przez żyto.

Od kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek ten wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. Co jeżeli z jakiś względów obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku? Wówczas podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których on występował. Analogicznie dzieje się w sytuacji, gdy w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zajęto na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza. Lub też po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą. Albo gdy z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu. Kwota należnego podatku rolnego w takich przypadkach ulega stosownemu obniżeniu lub podwyższeniu.

Organy właściwe do spraw podatku rolnego

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wszystkie podmioty opodatkowania – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego – zobowiązane są do przedłożenia właściwemu organowi podatkowemu, sporządzonych na formularzach według ustalonego wzoru, informacji o gruntach. Muszą także poinformować o zaistnieniu zmian opisanych powyżej. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, w drodze decyzji, ustala organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. W terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

W kolejnej części artykułu: zwolnienia i ulgi podatkowe dotyczące podatku rolnego.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe