Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej a opłata adiacencka

Robert Tomaszewski
22 września 2021
Nieruchomości
Nieruchomości

W pewnych sytuacjach właściciela nieruchomości można zobowiązać do udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Dzieje się to poprzez wnoszenie na rzecz gminy tzw. opłat adiacenckich. Co warto o nich wiedzieć? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czym jest opłata adiacencka?

W związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na właściciela nieruchomości może zostać nałożony obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej. Poprzez budowę urządzeń infrastruktury technicznej, których powstanie może skutkować nałożeniem obowiązku uiszczenia opłaty adiacenckiej, rozumie się urządzenie drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych – wyjaśnia Robert Tomaszewski.

Kiedy można nałożyć opłatę adiacencką?

Możliwość nałożenia obowiązku zapłaty opłaty adiacenckiej jest na szczęście ograniczona. Przede wszystkim ustawodawca przewidział, że wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony, jest to, aby w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy określająca wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Oznacza to, że jeżeli w danej gminie nie obowiązywała taka uchwała, to właściciela nieruchomości nie powinno zobowiązywać się do uiszczenia takiej opłaty. Ustalenie, że stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi, następuje na podstawie odrębnych przepisów.

Jak określana jest wysokość opłaty adiacenckiej?

Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje w drodze decyzji, jaką wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wysokość opłaty adiacenckiej, zależy od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Rzecz jasna określenie wzrostu wartości nieruchomości nie odbywa się w drodze swobodnych ustaleń organu, ale po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, a zatem osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie wyceny i szacowania wartości rynkowej nieruchomości. Należy dodać w tym miejscu, iż to rzeczą organu jest wybór, powołanie i opłacenie kosztów działania rzeczoznawcy majątkowego. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosić może nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Każdorazowo jednak wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

Jak obniżyć opłatę adiacencką? Czy można się odwołać?

Co istotne, na poczet ustalonej opłaty adiacenckiej powinno zaliczyć się wartość świadczeń pieniężnych wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Dzieje się tak w szczególności wówczas, gdy właściciel nieruchomości partycypował w kosztach, jakie poniosła jednostka samorządu terytorialnego (np. lokalna gmina) przy budowie drogi prowadzącej do nieruchomości. Od decyzji organu ustalającej opłatę adiacencką można się też odwołać. Dokonuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu I instancji do właściwego miejscowo samorządowego kolegium odwoławczego.

Czy ustaloną opłatę adiacencką można zapłacić w ratach?

Ze względu na fakt, że opłata adiacencka może być dla niektórych osób nieprzewidzianym wydatkiem, na szczęście można ją rozłożyć na raty roczne płatne w okresie 10 lat. W tym celu należy, w toku postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej, złożyć wniosek, bowiem warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. W takim jednak układzie rzeczy należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki na podstawie decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Raty podlegają korzystnemu oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, która obecnie wynosi 0,11 w skali roku – wskazuje Robert Tomaszewski.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe