Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub decyzji

Robert Tomaszewski
26 stycznia 2017
Nieruchomości
Prawo

W jakich okolicznościach strona może oczekiwać, że dojdzie do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności administracyjnej?

W złożonej skardze na decyzję administracyjną strona zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżanego tu dokumentu. W jakich okolicznościach może oczekiwać zgody na taki postulat?

Katalog przesłanek, które mogą zadecydować o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej zawarty został w art. 61 § 3 ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Zgodnie z jego treścią sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków – z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Warto mieć na uwadze, że odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Uzasadnienie wniosku

Obowiązek przedstawienia okoliczności spełniających warunki, by można było wstrzymać zaskarżaną decyzję, spoczywa zawsze na wnioskodawcy. Aby skutecznie wykazać, że w razie wykonania decyzji zaistnieje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków stronie nie wystarczy samo lakoniczne wyliczenie spodziewanych negatywnych konsekwencji. W orzecznictwie bardzo często podkreślana jest konieczność rzeczowego uzasadnienia postulatu, czyli odniesienie się skarżącego do konkretnych okoliczności, które pozwolą wnosić, że wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności jest w stosunku do wnioskodawcy zasadne. W konsekwencji uzasadnienie wniosku w należyty sposób powinno zawierać wnikliwe wykazanie wszelkich dowodów, które potwierdzą owe szkody oraz trudne do odwrócenia skutki.

Warto w tym miejscu przytoczyć także, co zwyczajowo rozumiane jest pod, kluczowymi dla omawianej tu sprawy, pojęciami „znacznej szkody” oraz „trudnych do odwrócenia skutków”. Znaczna szkoda to w świetle prawa taka szkoda (majątkowa lub niemajątkowa), której nie będzie można wynagrodzić przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Z kolei pod pojęciem trudnych do odwrócenia skutków należy rozumieć takie skutki prawne lub faktyczne, które raz zaistniałe, doprowadzą do spowodowania istotnej lub trwałej zmiany rzeczywistości. Co więcej powrót do stanu poprzedniego może nastąpić jedynie po dłuższym okresie czasu lub też przy stosunkowo dużym nakładzie sił oraz środków. Mowa przykładowo o sytuacji, w której na skutek danej decyzji strona zostaje całkowicie pozbawiona możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe