Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Zmiany w Prawie wodnym – będą wyższe kary za pewne wykroczenia. Część druga

Bartłomiej Kuzniar
8 stycznia 2018
Uzbrojenie
Prawo

W poprzedniej części artykułu omówione zostały zmiany, jakie wejdą w życie od stycznia 2018 roku w związku z nowym Prawem wodnym. W centrum zainteresowania znalazła się kwestia opłat podwyższonych – dotychczasowych i nowych zasad obowiązujących przy ich ustalaniu.

Wysokość opłat podwyższonych

Wysokość opłaty podwyższonej w przypadku korzystania z usług wodnych bez odpowiedniego pozwolenia lub niezgodnie z treścią uzyskanego pozwolenia ustalana jest przez Wody Polskie, państwową osobę prawną wykonująca zadania wynikające z nowej ustawy – Prawo wodne. Warto w tym miejscu przypomnieć, że na chwilę obecną inwestorzy korzystający z wód w zakresie poboru wody oraz odprowadzania ścieków do wód i ziemi, zobowiązani są do uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska. Natomiast po wejściu w życie nowej ustawy regulującej Prawo wodne (czyli od stycznia 2018 roku) będą oni regulować opłaty z tytułu usług wodnych – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Wspomniana ustawa zawiera katalog takich usług, natomiast opłata za korzystanie z nich składa się z dwóch części – opłaty stałej i opłaty zmiennej. Wartość obu tych opłat ustalana będzie przez Wody Polskie przy zastosowaniu stawek wskazanych w nowym Prawie wodnym.

Opłata podwyższona stanowi równowartość wysokości 500% opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Czas na uregulowanie tej opłaty wynosić będzie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jej nałożeniu. W przypadku nieuregulowania należności Wody Polskie zobowiązane są do wydania decyzji administracyjnej o wymierzeniu opłaty podwyższonej. Z kolei pobór wody z naruszeniem wymogów pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego wiązać się bezie z naliczeniem opłaty podwyższonej w wysokości 10-krotności jednostkowej stawki opłaty zmiennej – wyjaśnia Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Natomiast w sytuacji, gdy dochodzi do wprowadzania ścieków niezgodnie z treścią uzyskanego pozwolenia, wysokość opłaty podwyższonej nie ma ustalonej stałej stawki. Zależy ona bowiem od kilku czynników, a mianowicie ilości oraz składu takich ścieków. Dokładna wysokość należnej opłaty podwyższonej zostanie w takim przypadku określona w drodze decyzji przez właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska. W tym przypadku inwestor na jej uregulowanie ma również 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Nowe kary – jakie zasady?

Regulacje zawarte w Prawie wodnym dotyczące kwestii opłat podwyższonych mogą budzić pewne zastrzeżenia ze strony inwestorów. Co prawda ustawodawca zdecydował się na zawarcie przesłanki dotyczącej odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie opłat podwyższonych – nie rozwiał jednak wątpliwości, czy mogą zostać zastosowane przesłanki z Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące administracyjnych kar pieniężnych. W myśl art.189b kodeksu postępowania administracyjnego przez administracyjną karę pieniężną rozumie się określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – przypomina Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Mogłoby wydawać się zatem, że opłaty podwyższone, o których mówi Prawo wodne, spełniają przesłanki określone w kodeksie. W praktyce oznacza to, że nie tylko wspomniane przepisy Ordynacji podatkowej, ale także kodeks postępowania administracyjnego, może stanowić podstawy dla organów administracji publicznej przy wymierzaniu opłat podwyższonych.

Decyzja zakazująca korzystania z wód

Wśród zmian, jakie wprowadzi Prawo wodne, oprócz opłaty podwyższonej, znalazło się jeszcze jedno szczególnie istotne narzędzie sankcyjne, z którym warto się zaznajomić przed wejściem w życie ustawy. Mowa o zakazie korzystania z wód, czyli decyzji wydawanej przez właściwy organ Wód Polskich, która opatrzona zostanie rygorem natychmiastowej wykonalności – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Zakaz ten będzie mógł zostać nałożony na dany zakład – tu w znaczeniu podmiotu korzystającego z wód w ramach usług wodnych, wykonującego urządzenia wodne albo wykonującego inne czynności wymagające zgody wodnoprawnej – jeśli ten działać będzie bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Warto w tym miejscu dodać, że zgodnie z art. 35 § 1 ustawy – Prawo wodne usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Co szczególnie istotne, w nowym Prawie wodnym nie został określony okres czasu, w jakim zakaz korzystania z wód dla danego zakładu miałby obowiązywać. Zabrakło także m.in. katalogu działań, których nie będzie wolno podejmować zakładom w przypadku nałożenia na takiego zakazu.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe