Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czym powinna zajmować się rada gminy? Część trzecia

Robert Tomaszewski
20 stycznia 2016
Nieruchomości
Działki

W poprzedniej części artykułu zaprezentowano prawa i obowiązki, jakie wynikają ze sprawowania funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w gminie oraz wstępnie zarysowano zakres właściwości rady gminy.

O czym decyduje rada gminy?

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy przynależą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej. Co to oznacza dla inwestora – czyli o czym w praktyce decyduje gmina?

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie, omawianego w poprzednich częściach artykułów, statutu gminy, ponadto ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Rada gminy ma także prawo, na wniosek wójta, do powoływania i odwoływania skarbnika gminy oraz do uchwalania budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdań z wykonania tego budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Z perspektywy inwestora niezwykle ważna jest również informacja, że wśród właściwości rady gminy znajduje się także prawo do uchwalania: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To właśnie te dokumenty udzielą inwestorom wyczerpujących odpowiedzi na pytanie, jakie ograniczenia przewiduje gmina, co do możliwości zagospodarowania interesującej go nieruchomości – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Co więcej rada gminy decyduje także o uchwalaniu programów gospodarczych, przyjmowaniu programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustalaniu zakresu działania jednostek pomocniczych, zasadach przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań w ramach działania tych jednostek, podejmowaniu uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawach odrębnych.

Właściwości rady

Właściwości rady gminy obejmują także podejmowanie takich uchwał w sprawach majątkowych gminy, które przekraczają zakres zwykłego zarządu. Ustawa o samorządzie gminnym wymienia uchwały dotyczące takich aspektów jak przykładowo zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej). Co więcej, uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość – do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Działki

Rada gminy może także podejmować uchwały, które dotyczyć będą: emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta; zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów; ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym; zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy; tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich; określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta; tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek; ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym; określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania czy nawet podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Lista uprawnień jakie ustawodawca nadał gminie jest długa, jednak warto z perspektywy inwestora kontrolować, czy gmina nie nadużywa swoich przywilejów – należy przede wszystkim mieć na uwadze fakt, że rada gminy nie posiada prerogatyw do podejmowania czynności przynależących już do sfery wykonawczej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe