Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak skutecznie i zgodnie z prawem promować gminę? Część druga

Bartosz Antos
30 sierpnia 2017
Nieruchomości
Gmina

W poprzedniej części artykułu wyjaśnione zostało kto w myśl ustawy o samorządzie gminnym odpowiada za sprawy związane z promocją gminy ora jak wygląda kwestia promocji gminy poprzez wydawanie prasy lokalnej.

Promocja gminy poprzez kulturę

Można spotkać się z poglądem, zgodnie z którym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury także należy do zadań własnych gminy – na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym. Stanowisko takie zawarte zostało m.in. w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 10 maja 2011 r.; znak: 174/K/11. Wszelka działalność gminy w zakresie kultury regulowana jest przez ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w ramach której stwierdzono, że działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Za formy organizacyjne działalności kulturalnej uznaje się w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Promocja przez rozpoznawalne emblematy i inne symbole

Zgodnie z art. 3 ustawy o odznakach i mundurach gminy mają prawo do ustanowienia, w drodze uchwały rady gminy, własnego herbu, flagi, emblematu oraz insygniów i innych symboli. Wzory wymienionych symboli powinny być ustanawiane w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii – dyscypliny zajmującej się chorągwiami – oraz panującą w danym miejscu tradycją historyczną. Należy pamiętać także, że wymagają one zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Co więcej, art. 4 ust. 3 ustawy o odznakach i mundurach przewiduje nadanie gminie uprawnienia do ustanawiania odznak honorowych za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju tej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy ustalenie wzoru takiej odznaki honorowej oraz sposobu jej noszenia wymaga zgody prezydenta RP.

Idąc dalej, w myśl art. 6a ustawy o odznakach i mundurach gmina posiada kompetencje by, w drodze uchwały rady gminy, wyrazić zgodę na umieszczenie w oznaczeniu będącym znakiem towarowym (w rozumieniu art. 120 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej) herbu tej gminy lub odznaki ustanowionej przez gminę.

Przyznawanie honorowego obywatelstwa i innych nagród

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Warto zatem w tym kontekście sięgnąć do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 21 stycznia 2009 r. (sygn. III SA/Wr 537/08). W orzecznictwie tym wyrażony został pogląd, zgodnie z którym uhonorowania określonych osób za ich zasługi dla gminy nie mają charakteru zamkniętego do nadawania obywatelstwa honorowego, ograniczonego jedynie podmiotowo do osób fizycznych. W ramach swobody określania swych zadań, na podstawie art. 6 ustawy o samorządzie gminnym, gmina posiada odpowiednie uprawnienia, by stworzyć nowe formy prawne w tym zakresie, które obejmują nie tylko osoby fizyczne, ale także twory organizacyjne – w tym osoby prawne, zasłużone dla gminy. Takie nowe formy prawne mają zapewnić wsparcie dla propagowania idei samorządowej oraz promocji samej gminy.

Wyrok sądu

Przy omawianiu kwestii przyznawania nagród warto sięgnąć również do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 października 2008 r. (sygn. II OSK 1381/08). Wyrażony tam pogląd podkreśla fakt, że w sytuacji, gdy nagroda miasta stanowi wyróżnienie za wybitne zasługi we wszechstronnym rozwoju miasta oraz popularyzacji jego osiągnięć w kraju i za granicą, w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i ładu publicznego, w działalności społecznej na rzecz mieszkańców, to przesłanki przemawiające za jej przyznaniem mieszczą się w zakresie określonych ustawowo zadań własnych gminy – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Nie można zatem w konsekwencji dowodzić naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w sytuacji, gdy dana uchwała budżetowa podjęta przez gminę będzie przewidywała (w ramach wolnych środków) wydatki na ten cel, zgodnie z odpowiednimi unormowaniami statutu.

W kolejnej części artykułu wyjaśnione zostanie, czy iluminacja danych obiektów może zostać uznana za działania promocyjne gminy?

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe