Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy dostaniemy pozwolenie na budowę? Część pierwsza

Bartosz Antos
22 marca 2016
Budowa
Budowa

Jakie warunki musi spełnić projekt budowalny, a jakich formalności dopełnić inwestor, by możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę?

Kiedy potrzebne pozwolenie na budowę

Art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane zawiera katalog przedsięwzięć, dla których zgodnie z prawem nie trzeba uzyskać pozwolenia na budowę. A więc wszystkie zamierzenia budowlane, których nie wymienia ustawodawca, wymagają od inwestora wystąpienia z wnioskiem o wydanie tej decyzji administracyjnej. Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe jest najwcześniej po upływie 14 dni od wydania pozwolenia na budowę. Z kolei decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie rozpoczęła się przed upływem 3 lat. Jak przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl – licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowę przerwano na czas dłuższy niż 3 lata.

Uzyskanie pozwolenia

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Zazwyczaj prowadzi się je z udziałem stron – inwestora, właściciela, użytkownika wieczystego oraz zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarze oddziaływania obiektu, który objęto wnioskiem o pozwolenie na budowę. Obszar oddziaływania, a w konsekwencji również strony w postępowaniu, co do zasady ustala się w oparciu o przepisy odrębne. Najważniejszym spośród nich dla omawianej kwestii jest rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest możliwe tylko w sytuacji, gdy inwestor spełni wszystkie, przewidziane przez ustawodawcę, warunki.

Pozwolenie na budowę, co do zasady, dotyczy całego zamierzenia budowlanego. A więc w sytuacji, gdy zamierzenie budowlane ma obejmować więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących funkcjonować samodzielnie zgodnie z zamysłem wnioskującego. Należy także pamiętać, że organ posiada kompetencje, by w decyzji o pozwoleniu na budowę narzucić na inwestora dodatkowe obowiązki. Przykładowo określić: szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. A nawet czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do starosty, lub w miastach na prawach powiatu, do prezydenta. Należy załączyć do niego szereg dokumentów. Są to: cztery egzemplarze projektu budowlanego (niekiedy potrzebne będą także inne dokumenty, które będą wymagane w oparciu o przepisy szczegółowe). Ponadto oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dalej: zaświadczenie wydane przez projektanta – ewentualnie od sprawdzającego – o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (interwencja sprawdzającego nie jest wymagana przy budynkach o prostej funkcji i konstrukcji, przykładowo domki letniskowe lub jednorodzinne, budynki gospodarcze i in.). A w przypadku braku uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy także dostarczyć decyzję o warunkach zabudowy.

Zgodność projektu

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ w pierwszej kolejności sprawdza zgodność, przedłożonego przez inwestora wraz z wnioskiem, projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z wymaganiami ochrony środowiska. W szczególności z tymi określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jeśli dla danego terenu nie uchwalono planu miejscowego projekt musi odpowiadać treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Co więcej projekt musi być zgodny z odrębnymi przepisami (m.in. techniczno-budowlanymi).

W kolejnej części artykułu: jakie treści powinien zawierać projekt budowlany?

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe