Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy dostaniemy pozwolenie na budowę? Część druga

Bartosz Antos
23 marca 2016
Budowa
Budowa domu

W poprzedniej części artykułu omówiono formalności, jakich musi dopełnić inwestor, który stara się uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania jakie określone zostały w uchwale rady gminy, czyli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub też w przypadku jego braku (zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Innymi słowy zamierzenie budowalne musi być zgodne z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu. Z kolei zakres i treść projektu budowlanego należy dostosować do specyfiki i charakteru każdego obiektu osobno. Bierze się pod uwagę również stopień skomplikowania robót budowlanych.

Zagospodarowanie działki

Zgodnie z przesłankami prawa budowlanego projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Ten pierwszy dokument, co do zasady, musi zostać sporządzony na aktualnej mapie i obejmować: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Warto także pamiętać, że w sytuacji, gdy na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki, wniosku inwestora o pozwolenia na budowę nie rozpatrzy się pozytywnie – przypomina Bartosz Antos z portal www.saveinvest.pl.

Z kolei projekt architektoniczno-budowlany musi uwzględniać: funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne. Jeśli wymaga tego sytuacja projekt musi zawierać także dodatkowe oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Projekt powinien zawierać także informację o przewidywanym obszarze oddziaływania planowanego obiektu.

Jeśli w trakcie analizy złożonego projektu budowalnego organ dostrzeże pewne nieprawidłowości, nakłada on na inwestora, w drodze postanowienia, obowiązek ich usunięcia. Jeśli w wyznaczonym terminie inwestor nie doprowadzi do ich usunięcia organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu, a w konsekwencji także odmowę wydania pozwolenia na budowę.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe