Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Skuteczne odwołanie od decyzji organu administracji

Bartłomiej Kuzniar
6 grudnia 2018
Nieruchomości
Prawo

Zgodnie z przepisami procedury administracyjnej strona niezadowolona z rozstrzygnięcia organu I instancji, wydanego w formie decyzji, ma prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia. Czy warto? Weryfikacja prawidłowości orzeczeń organów administracji publicznej jest powszechnym zjawiskiem i niejednokrotnie przynosi ona korzystny dla strony rezultat. Jak prawidłowo odwołać się od decyzji?

Specyfika postępowania administracyjnego

Konstrukcja przepisów prawa administracyjnego (k.p.a.) zakłada swoistą otwartość na obywatela. – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o. Oznacza to tyle, że postępowanie ma być przejrzyste, czytelne i zrozumiałe dla „przeciętnego śmiertelnika”. Rzecz w tym, aby strona mogła samodzielnie występować przed wojewodami, starostami, burmistrzami i wójtami miast, bez konieczności korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. – dodaje Bartłomiej Kuźniar. Postępowanie administracyjne nie jest zatem szczególnie skomplikowane i obarczone licznymi wymogami. Wyszczególnione w Kodeksie postępowania administracyjnego środki zaskarżenia potwierdzają tę zasadę. Organom I instancji zdarza się natomiast mylić, dlatego niekorzystna decyzja powinna być dla strony bodźcem do działania – w tym momencie trzeba składać odwołanie.

Forma i treść odwołania

Kwestie formalne odwołania zostały wskazane w art. 128 k.p.a. Żeby mówić o skuteczności tego środka wystarczy, aby strona wniosła je w wymaganym terminie, a nadto jasno wyraziła w nim swoje niezadowolenie z wydanego rozstrzygnięcia. Błędnym jest natomiast powszechne przekonanie, że odwołanie musi zawierać obszerne, rozbudowane uzasadnienie. Przepis wyraźnie wskazuje, że środek ten nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Co więcej, należy podkreślić, że orzecznictwo sądów jest w tym zakresie jednolite. Bywały już przypadki, w których strona zatytułowała swoje pismo jako „prośba” albo „wniosek”, a jednak organ mógł uznać je za odwołanie, ponieważ z jego treści wynikało, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. W razie gdyby organ miał wątpliwości, co do intencji strony, może również wezwać ją do doprecyzowania swoich żądań. Ma także uprawnienie do wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych odwołania, jeżeli na przykład nie zostało ono podpisane.

Skuteczność odwołań

Kontrola organu odwoławczego obejmuje zarówno legalność wydanego rozstrzygnięcia, jak i ocenę stanu prawnego. Jego obowiązkiem jest dostateczne i wszechstronne wyjaśnienie sprawy. Organ nie jest zatem związany zarzutami odwołania. Przy rozpatrzeniu odwołania musi spojrzeć na sprawę znacznie szerzej, uwzględniając wszystkie jej aspekty. Nawet jeżeli strona napisze: „nie podoba mi się wydana decyzja”, organ jest zobowiązany do przeanalizowania całej sprawy i zweryfikowania, czy organ I instancji dokonał prawidłowych ustaleń i czy właściwie ocenił zebrane w sprawie dowody.

Wnosić odwołanie, czy nie?

Na co dzień zajmujemy się zagadnieniem nieruchomości. Podpowiadamy naszym klientom, w jaki sposób inwestować, co warto kupić, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo transakcji. W ramach naszej działalności często mamy zatem do czynienia z organami administracji publicznej w kontekście chociażby postępowań o wydanie pozwolenia na budowę, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lata doświadczeń pokazały nam, że odwołania mogą być naprawdę skuteczne. – dodaje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o. Warto również pamiętać, że odwołanie nic nie kosztuje. Organ nie może też orzec na niekorzyść strony, dlatego używając tego środka zaskarżenia można jedynie zyskać.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe