Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Zmiany w Prawie wodnym – będą wyższe kary za pewne wykroczenia. Część pierwsza

Bartłomiej Kuzniar
3 stycznia 2018
Uzbrojenie
Prawo

W 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące kwestię Prawa wodnego. Z punktu widzenia inwestora warto przede wszystkim zapoznać się z przesłankami nakładającymi wyższe sankcje za naruszenie wymogów nowej ustawy – za korzystanie z usług wodnych bez odpowiedniego zezwolenia lub za przekroczenie zawartych w nich warunków.

Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Wśród zmian, jakie wprowadzi, z punktu widzenia inwestorów niezwykle istotne są te regulujące kwestię opłat podwyższonych. Sankcje te obciążać będą osoby naruszające przepisy nowej ustawy w zakresie poboru wód podziemnych i powierzchniowych oraz odprowadzania ścieków do wód lub ziemi.

Dotychczasowe zasady

Opłaty podwyższone regulowane są obecnie przez przesłanki zwarte w ustawie Prawo ochrony środowiska – przypomina Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. W zakresie dotyczącym jedynie korzystania z wód zostaną one zastąpione przez wspomniane powyżej nowe przepisy związane z gospodarowaniem wodami. W praktyce oznacza to, że inwestorzy, których działalność może prowadzić do naruszeń obu tych ustaw, powinni liczyć się z sankcjami wynikającymi zarówno z naruszenia ustawy o ochronie środowiska, jak i Prawa wodnego.

W myśl obecnej ustawy – Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmioty dokonujące naruszenia mają obowiązek wniesienia tak zwanych opłat podwyższonych. Jeśli chodzi natomiast o korzystanie ze środowiska z przekroczeniem warunków w nim określonych to organy administracji publicznej nakładają na nich administracyjne kary pieniężne. Co więcej, obowiązujące zasady ponoszenia wspomnianych kar są takie same zarówno dla poboru wód, jak i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Obowiązek uiszczenia opłat podwyższonych powstaje z mocy prawa – a więc to sam inwestor oblicza tę należność, a organy administracji publicznej nie wydają w tym zakresie żadnego stosownego rozstrzygnięcia. Na chwilę obecną inwestor zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 31 marca każdego roku za emisję dokonaną w roku poprzednim. W przypadku niedochowania wyznaczonego ustawowo terminu, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ordynacji podatkowej, naliczone zostają odsetki za zwłokę – przypomina Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Decyzja nakładająca obwiązek uiszczenia opłaty wydana zostanie przez marszałka województwa dopiero w wyniku braku samodzielnego działania przedsiębiorcy. Z kolei za wymierzanie kar administracyjnych, w drodze decyzji, odpowiadają organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Na ich uregulowanie inwestor ma 14 dni licząc od dnia, w którym wspomniana decyzja stała się ostateczna. Tu podobnie jak w przypadku opłat podwyższonych, nieuregulowanie ich w terminie prowadzi do naliczenia i dodatkowego obowiązku uiszczenia odsetek za zwłokę.

Nowe Prawo wodne – nowe zasady

Wszystkie omówione powyżej zasady zostaną uchylone – ich miejsce zajmą nieco zmodyfikowane regulacje dotyczące opłat podwyższonych zawarte w ustawie o Prawie wodnym.

Zgodnie z art. 280 ustawy – Prawo wodne opłatę podwyższoną ponosi się w razie korzystania z usług wodnych polegających na poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych, lub wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi – bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego. Co więcej, obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej zostanie nałożony także na inwestora, który korzysta z usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych lub wprowadza ścieki do wód lub do ziemi z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl.

W kolejnej części artykułu: w jaki sposób ustalana będzie wysokość opłat podwyższonych według nowego Prawa wodnego? Czym jest i na kogo może zostać nałożony zakaz korzystania z wód?

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe