Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Co powinniśmy wiedzieć o Krajowym Zasobie Nieruchomości? Część druga

Bartosz Antos
14 lutego 2018
Nieruchomości
Nieruchomości

W poprzedniej części artykułu omówiono cel ustanowienia instytucji Krajowego Zasobu Nieruchomości. Wyjaśniliśmy również, jakie nieruchomości będą zakwalifikowane do zasobu oraz na czym polegać będzie specyfika zarządzanych przez niego mieszkań.

Procedury przy tworzeniu spółek celowych

Przypomnijmy, że krajowy Zasób Nieruchomości w ramach realizowania zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami pod budownictwo mieszkaniowe ma prawo, by tworzyć spółki celowe, jednak tylko z jednostkami samorządu terytorialnego.

Tworzenie spółek celowych z jednostkami samorządu terytorialnego, przystępowanie i wnoszenie do nich kapitału lub nieruchomości wchodzących w skład Zasobu wymaga uzyskania pisemnej zgody ministra infrastruktury i budownictwa, która wydawana jest na wniosek Prezesa zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Sama procedura wniesienia nieruchomości jako aportu musi być zgodna z treścią art. 52 ust. 1 ustawy o KZN. Oznacza to, że wniesienie nieruchomości powinno nastąpić m.in.: w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej, w wyniku której powstaną lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w tym także lokale socjalne); na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji etc., lub też gdy nieruchomości są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz zajęte bezpośrednio na te cele.

Umowa

W umowie wniesienia nieruchomości jako aportu do spółki powinny znaleźć się następujące elementy: cel spółki, warunki wykorzystania nieruchomości i kary umowne za wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z celem, na jaki została przekazana, lub za naruszenie warunków wskazanych w umowie. Warto zauważyć, że umowa zbycia nieruchomości przez spółkę celową, do której nieruchomość tę wniesiono jako aport, będzie automatycznie nieważna z mocy prawa.

W sytuacji natomiast, gdy KZN zdecyduje się na przekazanie kapitału do spółki celowej, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w art. 49 ust. 4 ustawy o KZN. Oznacza to, że przykładowo takie przekazanie będzie mogło nastąpić w ramach działań rewitalizacyjnych czy też w celu finansowania realizacji uzbrojenia technicznego, w tym uzbrojenia technicznego służącego nieruchomościom wykorzystywanym pod budownictwo socjalne lub społeczne budownictwo czynszowe – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Jeśli spółka celowa zrealizuje daną inwestycję mieszkaniową w obrębie nieruchomości z Krajowego Zasobu Nieruchomości, którą wniesiono aportem, procentowy udział powierzchni użytkowej mieszkań na wynajem w całkowitej powierzchni użytkowej w budynkach objętych inwestycją określi umowa spółki zatwierdzona przez Ministra. Natomiast do tej inwestycji będą miały już odpowiednio zastosowanie przepisy rozdziału 7 ustawy o KZN o najmie i czynszu najmu.

Obowiązek prowadzenia wykazów nieruchomości

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prezes Agencji Mienia Wojskowego i dyrektor generalny Lasów Państwowych mają obowiązek prowadzić wykazy nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują. Nakaz ten dotyczy nieruchomości położonych w granicach gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich, dzielnic m.st. Warszawy oraz delegatur i dzielnic innych gmin miejskich, a także poza wspomnianymi granicami, jeżeli przeznaczenie tych nieruchomości ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (a w razie jego braku wynikające z funkcji terenu określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) umożliwia ich zagospodarowanie na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych. Co więcej, w wykazie tym mają zostać oznaczone także nieruchomości, których przekazanie będzie utrudniać realizację zadań ustawowych danego organu lub których przekazanie jest zupełnie niezasadne – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Przekazanie nieruchomości do KZN

Prezes KZN występuje z wnioskiem o przekazanie danej nieruchomości do Zasobu. Co szczególnie istotne, przedmiotem przekazania nie mogą być nieruchomości, co do których w omówionym powyżej wykazie zawarto informacje o zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości oraz o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących ustalenia własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Oznacza to, że nieruchomość, która wchodzi w skład Zasobu wróci do właściwego organowi, który ją przekazał, jeżeli do tej nieruchomości zgłoszono roszczenia dotyczące prawa własności lub użytkowania wieczystego.

Warto mieć na uwadze, że istnieje możliwość przekazania do Krajowego Zasobu Nieruchomości także części nieruchomości. W sytuacji, gdy dla nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego ustanowiono użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, podział nieruchomości nastąpi na wniosek właściciela nieruchomości złożonego na wniosek prezesa KZN. Wszelkie koszty związane z podziałem lub scaleniem nieruchomości będą obciążać KZN.

W świetle nowych przepisów przekazanie nieruchomości pod zarząd KZN nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, który podpisywany jest przez prezesa KZN i właściwy organ czyli przykładowo starostę, prezydenta miasta na prawach powiatu. KZN rozpocznie wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych do danej nieruchomości z dniem podpisania przez strony tego protokołu. Oznacza to, że ta data wiąże się także z wygaśnięciem trwałego zarządu (co właściwy organ potwierdzi w drodze decyzji), KZN ponosić będzie od tej pory wszelkie koszty związane z gospodarowaniem tą nieruchomością, a prezes KZN, jeśli będzie to konieczne, będzie mógł wypowiedzieć każdą umowę dotyczącą nieruchomości, w tym umowy najmu, dzierżawy czy użytkowania wieczystego – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Nieruchomości, które zostaną przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości mogą stanowić przedmiot umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, zamiany nieruchomości oraz nieodpłatnego przekazania jednostkom samorządu terytorialnego. Co to oznacza dla inwestorów? O tym w kolejnej części artykułu.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top