Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kiedy podwykonawca może dochodzić wynagrodzenia od inwestora? Część pierwsza

Bartosz Antos
30 czerwca 2016
Budowa
Umowy
Budowa domu

Jakich formalności dopełnić, by zawrzeć z podwykonawcą właściwą umowę? Jakie są uprawnienia i obowiązki podwykonawcy? W jakich okolicznościach podwykonawca może dochodzić wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bezpośrednio od inwestora?

Umowa z podwykonawcą na budowę

Umowa o roboty budowlane zawiera zobowiązanie wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Z kolei inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót (w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.) Zgodnie z art. 6471 kodeksu cywilnego w takiej formie umowy, zawieranej pomiędzy inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony, co do zasady, ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wypełniał osobiście lub za pomocą podwykonawców.

Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga się zgody inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub pewnych zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Analogicznie, do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymaga się zgody inwestora i wykonawcy.

Zgoda inwestora

Wspomniana powyżej zgoda inwestora na podwykonawcę może przyjąć różne formy – musi spełnić jednak warunek dyktowany przez art. 60 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą przesłanką wolę osoby dokonującej czynności prawnej może wyrazić każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). A zatem za zgodę inwestora będzie uznane oświadczenie jego woli wprost wyrażające zgodę oraz dorozumienie czynności obejmującej aktywne zachowania, które przejawiają dostatecznie jego wolę. Jednak, co potwierdzają orzecznictwa sądowe (dla przykładu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2014 r.; sygnatura akt: IV CSK 7333/13) jeśli inwestor nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń takie zachowanie również uznane zostanie za, tym razem bierną, formę zgody.

Zgoda wyrażona w sposób bierny a solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie

Za wyrażenie przez inwestora zgody w sposób bierny przyjmuje się sytuacje, w których nie zgłosi on na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w wyznaczonym przez ustawodawcę 14-dniowym terminie. Bieg tego terminu rozpoczyna się z dniem przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą (lub też jej projektu) wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą stricte wykonania robót określonych w takiej umowie lub projekcie.

Przesłanka ta ma przede wszystkim za zadanie ochronę interesu prawnego inwestora. Zgodnie bowiem z istniejącą zasadą solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca razem ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę – wyjaśnia Bartosz Antos z portal www.saveinvest.pl.

Natomiast gwarancji zapłaty za roboty budowlane (ustawodawca przewiduje różne jej formy: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora) inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. A więc wspominany przepis ma zagwarantować, że inwestor zapozna się z odpowiednią dokumentacją, a w konsekwencji będzie posiadał zarówno wiedzę o planowanym zakresie robót budowlanych, jak i o wysokości wynagrodzenia, jaką ustanowiono między wykonawcą a podwykonawcą.

W kolejnej części artykułu: w jaki sposób inwestor może wyrazić zgodę w sposób czynny, co jeśli podwykonawca wykonuje prace pomimo braku zgody inwestora – czy również wtedy znajduje zastosowanie zasada solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie?

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top