Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Przeniesienie pozwolenia na budowę. Część druga

Robert Tomaszewski
22 września 2016
Budowa
Budowa domu

W poprzedniej części poradnika omówiliśmy warunki, które należy spełnić, by mogło dojść do skutecznego przeniesienia pozwolenia na budowę.

Gdy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Co w sytuacji, gdy nieruchomość leży na terenie dla którego nie powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Przypomnijmy, że warunkiem koniecznym, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia, będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. A zatem istnieje domniemanie, że jeśli pierwotny właściciel posiada pozwolenie na budowę, a teren nie jest objęty planem, musi także dysponować aktualnymi warunkami zabudowy. W konsekwencji, osoba na rzecz której przenosi się pozwolenie, nie musi udowadniać, że posiada warunki zabudowy. Znajduje to potwierdzenie w wielu wyrokach sądowych. Dla przykładu orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2007 r.; sygnatura akt: II OSK 281/06.

Formalności

Wszelkie niezbędne formalności, jakich muszą dopełnić strony powinny być załatwione w urzędzie, który wydał pozwolenie.

Zazwyczaj będzie to więc starosta, albo prezydent w miastach na prawach powiatu. Z kolei do wojewody będziemy musieli zwrócić się tylko, jeśli inwestycja spełnia kryteria z art. 82 ust. 3 prawa budowlanego, czyli usytuowana jest: na terenie zamkniętym; na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego; dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek; na obszarze kolejowym; na terenie obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich; w obszarze lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Zmiana przeznaczenia budynku

Czy inwestor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie pozwolenia na budowę wnosząc jednocześnie o zmianę przeznaczenia pomieszczeń części budynku? Taka prośba nowego właściciela jest jednoznaczna z brakiem wyrażenia zgody na przyjęcie wszystkich warunków pozwolenia na budowę. Jak omówiono w poprzedniej części poradnika jest to warunek konieczny, by można było przenieść pozwolenie. Dlatego, by zmiana sposobu użytkowania nieruchomości mogła zostać rozpatrzona przez organ, należy wszcząć odrębne postępowanie. Dopiero jednak, gdy decyzja o zatwierdzeniu przeniesienia pozwolenia na budowę stanie się ostateczna – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Terminy

Co prawda kodeks postępowania administracyjnego przewiduje, że organ administracji publicznej (starosta lub wojewoda) ma miesiąc na wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę. W praktyce jednak, ze względu przede wszystkim na brak konieczności przeprowadzania postępowania administracyjnego, tak jak w przypadku starania się o uzyskanie pozwolenia na budowę, decyzja ta wydawana jest dużo szybciej. Zgodnie natomiast z prawem budowlanym na rozpoczęcie budowy inwestor ma trzy lata. Jeśli zatem roboty przerwano na dłużej to wydane pozwolenie wygasa – zgodnie ze wspomnianym wcześniej art. 37 prawa budowalnego.

W kolejnej części poradnika: niezbędne dokumenty, prawidłowo wypełniony wniosek o przeniesienie pozwolenia oraz o czym jeszcze pamiętać przy przenoszeniu inwestycji.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe