Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy można odwołać się od decyzji nakładającej opłatę adiacencką?

Bartosz Antos
25 marca 2015
Przekształcenie działki
Nieruchomości

Podstawę dla ustanowienia wysokości opłaty adiacenckiej stanowi operat szacunkowy. Jeśli uda się wykazać uchybienia w jego treści (lub jego ustalenia okażą się nieaktualne) można odwoływać się od decyzji nakładającej taką formę opłaty.

Opłata dla właścicieli nieruchomości

Regulacje w sprawie opłat adiacenckich określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. Zgodnie z jej przesłankami, obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej może zostać nałożony na właścicieli lub użytkowników wieczystych takich nieruchomości, których wartość wzrosła w związku: z podziałem nieruchomości, podziałem i scaleniem nieruchomości, budową urządzeń infrastruktury technicznej –np. drogi lub sieci kanalizacyjnej – z udziałem środków publicznych. Stawka opłaty musi bezpośrednio wynikać z uchwały rady gminy, z zastrzeżeniem, że nie może być ona wyższa niż 50 proc. odnotowanego wzrostu wartości nieruchomości. Gmina na wydanie decyzji ustalającej opłatę adiacencką ma czas 3 lat, licząc od dnia, kiedy decyzja o podziale stała się ostateczna, lub kiedy właściciel nieruchomości uzyskał możliwość korzystania z powstałej infrastruktury. Opłatę adiacencką ustala organ właściwy ze względu na położenie nieruchomości – wójt, burmistrz lub prezydent miasta -w formie decyzji administracyjnej.

Odwołanie

Od momentu otrzymania decyzji o nałożeniu opłaty adiacenckiej właściciel nieruchomości ma tylko 2 tygodnie na złożenie odwołania. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie przysługuje odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia – w przypadku organów jednostek samorządu terytorialnego jest to samorządowe kolegium odwoławcze.

Opłata adiacencka a wartość gruntów

Wzrost wartości nieruchomości z tytułu jej podziału, podziału i scalenia lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej ustala się na podstawie operatu szacunkowego, którego wykonanie gmina zleca rzeczoznawcom majątkowym. Już na tym etapie mogą pojawić się słuszne wątpliwości dotyczące uwzględnianych przez rzeczoznawców przesłanek, które miałby decydować o ustanowieniu i wysokości opłaty adiacenckiej. Zazwyczaj operaty są nierzetelne, machinalne, powielane niemal masowo ze wcześniejszych wzorów. W rezultacie nie zawsze przedmiot i zakres wyceny znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistym stanie prawnym nieruchomości. Główną przyczyną jest pomijanie przez rzeczoznawców przesłanek przemawiających za obniżeniem wartości gruntu, a także dokonywanie nieadekwatnych porównań cen i analizy rynku.

Działki budowlane

Warto również pamiętać, że źródłem danych w operacie wcale nie muszą być oględziny specjalisty – nie są one obligatoryjne we wszystkich spornych przypadkach. Kolejna kwestia, która może doprowadzić do unieważnienia decyzji o opłacie adiacenckiej to aktualność operatu. Zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy można wykorzystywać (do celu w jakim go sporządzono) w okresie maksymalnie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Po przekroczeniu tego terminu konieczne jest, w świetle prawa, potwierdzenie jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego lub przygotowanie nowego operatu. Brak takiego potwierdzenia skutkować będzie umorzeniem całego postępowania ze względu na upływ 3-letniego terminu w jakim można wydać decyzje ustalającą opłatę adiacencką.

Termin 12 miesięcy jest również wiążący dla organu odwoławczego. Jest on bowiem organem merytorycznym w sprawie, a jego zadanie nie ogranicza się jedynie do kontroli rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, ale także polega na powtórnym rozpatrzeniu całej sprawy – tłumaczy Bartosz Antos analityk z portalu www.saveinvest.pl. Wobec tego kluczowy materiał dla sprawy, jakim niewątpliwie jest operat szacunkowy dla wydania decyzji o nałożeniu opłaty adiacenckiej, musi wciąż być adekwatny i aktualny.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe