Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu i pozwoleniu na budowę

Bartosz Antos
4 października 2016
Budowa
Dokumenty

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku zgłoszeniowego, a jakie do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę? Jakie mogą być konsekwencje złożenia niekompletnej dokumentacji?

Wzory wniosków pozwolenia na budowę

Wraz ze znowelizowanymi przepisami budowlanymi pojawiły się także nowe gotowe wzory wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy, dla których wytyczne dało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zarówno we wniosku zgłoszeniowym, jak i w tym o wydanie pozwolenia na budowę inwestor musi dokładnie opisać swój zamiar budowalny, określić zakres i sposób wykonywania prac budowalnych. Jeśli budowa spełnia określone przez ustawodawcę warunki, by mogła zostać wzniesiona w oparciu o zgłoszenie, we wniosku musi zostać uwzględniona również data rozpoczęcia prac. W przypadku pozwolenia na budowę taka informacja nie jest obligatoryjna. Co więcej, w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia – przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Załączniki

Do wniosku o pozwolenie na budowę oraz wniosku zgłoszeniowego inwestor musi dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi – pełna lista dokumentów znajduje się we wzorze wniosku o pozwolenie na budowę. Musi także dostarczyć: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wypełnione potwierdzenie prawa własności albo użytkowania wieczystego); wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (izbę architektów lub inżynierów budowlanych) oraz aktualne na dzień, w którym wydano projekt, zaświadczenie projektanta oraz, jeśli zaszła taka potrzeba – sprawdzającego projekt, informujące o przynależności do danej izby.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co w przypadku braku?

Co więcej, jeśli dla danego terenu nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inwestor musi uprzednio uzyskać oraz później dołączyć do wniosku decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli z kolei istnieje miejscowy plan nie ma potrzeby składania żadnego, dodatkowego dokumentu – do obowiązku urzędnika należy bowiem wtedy sprawdzenie, czy opisane we wniosku zamierzenie budowalne jest zgodne z treścią tego aktu planistycznego. Do wniosku trzeba dostarczyć również dowód uregulowania należnej opłaty skarbowej. Za każdy mkw. niemieszkalnej powierzchni użytkowej opłata wynosi 1 zł (jednak nie więcej niż 539 z. Pozostałych części budowy co do zasady nie obowiązuje taka forma daniny.

Uzupełnienie dokumentacji

W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji przy zgłoszeniu inwestor zostanie zobowiązan y postanowieniem do dostarczenia brakujących dokumentów w ściśle wyznaczonym przez organ terminie. Niewywiązanie się z obowiązku skutkować będzie wydaniem decyzji o sprzeciwie. Z kolei w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę organ wzywa inwestora do uzupełnienia braków formalno-prawnych, najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków wniosek o pozwolenie pozostanie bez rozpatrzenia. Jeżeli natomiast organ stwierdzi braki materialnoprawne w przedłożonym wniosku o pozwolenie (przykładowo projekt budowalny jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) już po rozpoczęciu postępowania w sprawie pozwolenia, inwestora wzywa się postanowieniem do ich uzupełnienia, a niewywiązanie się z obowiązku skutkuje odmową wydania pozwolenia na budowę.

Jeśli dla danego postępowania administracyjnego inwestor ustanowił pełnomocnika – do wniosku należy dołączyć także oryginał pełnomocnictwa, lub kopię urzędowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe