Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy organ może wnieść sprzeciw od zgłoszenia budowy?

Bartosz Antos
4 października 2017
Budowa
Budowa

W jakich okolicznościach starosta może wnieść sprzeciw wobec złożonego przez nas zgłoszenia budowy lub robót budowlanych?

Sprzeciw wobec budowy

Inwestor, który złożył wniosek zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami musi zaczekać na decyzję starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) 30 dni. Jeśli w ciągu tego okresu nie dostanie żadnej odpowiedzi ze strony organu jest to dla niego sygnał do rozpoczęcia prac – oznacza to bowiem udzielenie tzw. „milczącej zgody”. W jakich okolicznościach zatem organ może wyrazić sprzeciw wobec wniosku inwestora?

Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 oraz ust 7 prawa budowlanego starosta (prezydent) może wnieść sprzeciw co do zgłoszonego przez nas zamierzenia budowalnego, jeśli budowa albo roboty budowlane, których wniosek dotyczy, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Warto zatem jeszcze przed złożeniem wniosku zapoznać się z obowiązującymi przepisami budowlanymi i sprawdzić, czy nasze zamierzenie rzeczywiście można przeprowadzić w oparciu o jedynie zgłoszenie.

Niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, jeśli budowa lub roboty budowlane objęte wnioskiem miałyby naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub też inne przepisy – m.in. przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki lub ich usytuowanie. Co więcej, sprzeciw wobec zgłoszenia otrzyma inwestor jeśli zgłoszenie dotyczy budowy obiektu tymczasowego, który nie łączy się trwale z gruntem na 120 dni w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Organ administracji publicznej posiada także uprawnienia, by w szczególnych sytuacjach nałożyć na wnioskodawcę – w drodze decyzji administracyjnej – obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, pomimo faktu, że dany obiekt lub roboty budowalne kwalifikują się do zgłoszenia. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których, zdaniem organu, na skutek podjęcia wskazanych w zgłoszeniu prac budowlanych wystąpi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, lub też dojdzie do pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków – wyjaśnia Bartosz Antos z portaluwww.saveinvest.pl. Co więcej, obowiązek uzyskania pozwolenia zostanie nałożony także w sytuacji, gdy planowana budowa wprowadzi, utrwali lub w znacznym stopniu zwiększy ograniczenia i uciążliwości dla terenów sąsiadujących z zamierzoną inwestycją oraz gdy podjęcie budowy spowoduje naruszenie ustaleń zawartych w obowiązującym dla danego terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja

Sprzeciw wnosi organ w formie decyzji administracyjnej, którą wnioskodawca otrzymuje za pośrednictwem poczty. Za dzień wniesienia sprzeciwu, zgodnie z prawem, uznaje się dzień nadania wspomnianej decyzji na poczcie.

Warto także pamiętać, że o kompletnym charakterze zgłoszenia decyduje również dołączenie kompletnej dokumentacji. Wraz z wnioskiem zgłoszeniowym inwestor powinien dostarczyć: czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi; oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki opisujące zamiar budowalny oraz określające zakres i sposób wykonywania prac budowalnych – wymienia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia wniosku zgłoszeniowego właściwy organ nakłada na wnioskodawcę, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów – natomiast w przypadku ich nieuzupełnienia przez inwestora, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe