Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

W co można zainwestować 50 000 zł

Robert Tomaszewski
24 kwietnia 2024
Inwestycje w nieruchomości
Lokata

Kwota 50 000 zł, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się niewielka z inwestycyjnego punktu widzenia, jednak otwiera całkiem pokaźną liczbę interesujących opcji. Różnią się one poziomem ryzyka i potencjalną stopą zwrotu, co sprawia, że wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej wymaga gruntownej analizy.

Jedną z podstawowych kwestii, jakie powinien wziąć pod uwagę każdy inwestor, to dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Równie ważna jest przemyślana ocena własnych celów inwestycyjnych i tolerancji na ryzyko. Pomijając konta oszczędnościowe i lokaty bankowe, których oprocentowanie zazwyczaj jest na mało satysfakcjonującym poziomie, istnieją różne formy inwestowania pieniędzy, zarówno dla początkujących inwestorów, jak i tych bardziej doświadczonych. Zatem w co warto inwestować?

Papiery wartościowe i fundusze inwestycyjne

Akcje

Inwestowanie w akcje to jedna z najbardziej popularnych form lokowania kapitału, oferująca inwestorom szansę na osiągnięcie znacznych zysków. Przy kwocie 50 000 zł, rynek akcji otwiera przed nimi całkiem spore możliwości. 

w co zainwestować 50 tys. zł

Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych może przynieść zarówno spektakularne zyski, jak i bolesne straty. Historia pokazuje, że nawet doświadczeni inwestorzy mogą mieć trudności z przewidzeniem, które akcje okażą się być „strzałem w dziesiątkę”, a które skończą się niepowodzeniem. Nieprzypadkowo mówi się o „graniu na giełdzie”. Na sukces lub porażkę wpływ może mieć zwykłe szczęście lub jego brak. Analiza stóp zwrotu z lat 2021-2023 dla wybranych spółek giełdowych pokazuje, jak różnorodne mogą być wyniki inwestycji giełdowych, co podkreśla zarówno potencjał zysków, jak i ryzyko strat.

Zyskowne inwestycje:

 • IBSM: Stopa zwrotu na poziomie 728,33% to wynik, który świadczy o ogromnym sukcesie spółki i jej inwestorów. Inwestorzy, którzy zdecydowali się zaufać tej spółce na początku tego okresu, mogą sobie pogratulować.
 • Getin Holding: Imponujący wzrost na poziomie 835,08% również stawia tę inwestycję wśród najbardziej lukratywnych decyzji giełdowych w analizowanym okresie. 

Nietrafione inwestycje:

 • Atlantis: Spadek wartości inwestycji o 87,02% to przykład, jak ryzykowne mogą być inwestycje giełdowe. To przypomnienie, że inwestowanie wiąże się z nieodłącznym ryzykiem.
 • DataWalk: Utrata 74,15% wartości inwestycji również jest ilustracją potencjalnych zagrożeń związane z rynkiem akcji. 

Przypadki spółek IBSM i Getin Holding pokazują, że rynki finansowe potrafią nagradzać inwestorów za odwagę i zaufanie do wybranych firm, oferując im znaczne zyski. Jednocześnie, historie Atlantis i DataWalk przypominają o ryzyku strat, które może być równie znaczące. Te przykłady podkreślają znaczenie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego – rozłożenie kapitału na różne aktywa może zmniejszyć ryzyko straty i zwiększyć szanse na osiągnięcie satysfakcjonującej stopy zwrotu.

Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji, dokładnie przeanalizować spółki giełdowe, ich wyniki finansowe, potencjał wzrostu oraz ryzyka. Tylko wtedy można zmaksymalizować swoją szansę na sukces.

Obligacje

Obligacje są jednym z podstawowych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym. Stanowią formę dłużnego papieru wartościowego, który jest emitowany przez podmioty takie jak rządy, samorządy lokalne, instytucje finansowe czy korporacje w celu pozyskania kapitału. Kupując obligacje, inwestorzy de facto pożyczają emitentowi środki finansowe na określony czas, otrzymując w zamian obietnicę zwrotu zainwestowanego kapitału wraz z określonym oprocentowaniem. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne i zazwyczaj jest wypłacane inwestorom w regularnych, określonych wcześniej odstępach czasu lub przy wykupie obligacji.

Rodzaje obligacji dostępnych na rynku:

 • Obligacje skarbowe. Emitowane przez rząd lub jego agencje. Uważane są za jeden z najbezpieczniejszych rodzajów inwestycji, ponieważ są zabezpieczone autorytetem państwa. Obligacje skarbu państwa mogą mieć różne terminy wykupu, od krótko- (do 2 lat) do długoterminowych (powyżej 10 lat). Średnio 5,5-6,0%
 • Obligacje korporacyjne. Emitowane przez przedsiębiorstwa w celu pozyskania środków na rozwój, restrukturyzację lub finansowanie dużych projektów. Zazwyczaj oferują wyższe oprocentowanie niż obligacje skarbowe, co jest odzwierciedleniem wyższego ryzyka, związanego z możliwością niewypłacalności emitenta. W skali roku 8-13%
 • Obligacje komunalne. Emitowane przez samorządy lokalne lub ich agencje. Służą finansowaniu projektów publicznych, takich jak szkoły, szpitale czy infrastruktura drogowa. Są atrakcyjne dla inwestorów ze względu na stosunkowo niskie ryzyko, ale z drugiej strony potencjalne zyski też nie są zbyt wysokie.
 • Obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Ich oprocentowanie jest wyliczane w regularnych odstępach czasowych i zazwyczaj jest powiązane z jakąś stopą referencyjną, np. WIBOR. To sprawia, że są one mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych w porównaniu do obligacji o stałym oprocentowaniu.
 • Obligacje zerokuponowe. Nie są oprocentowane, natomiast ich cena zakupu jest niższa od ceny nominalnej. Zwrot dla inwestora generowany jest przez różnicę pomiędzy ceną zakupu a wartością nominalną, wypłacaną w momencie wykupu.

Obligacje są powszechnie cenione z uwagi na stabilność i zdolność do zmniejszania ogólnego ryzyka portfela inwestycyjnego. Dzięki dostępności różnych typów obligacji, inwestorzy mogą dopasować swój portfel do własnych potrzeb i preferencji. Na przykład, osoby poszukujące bezpiecznych i przewidywalnych zysków mogą skłaniać się ku obligacjom skarbowym, a te, które są gotowe zaakceptować wyższe ryzyko w zamian za potencjalnie wyższe stopy zwrotu, prędzej wybiorą obligacje korporacyjne.

Wprowadzenie obligacji do portfela inwestycyjnego pozwala na dywersyfikację i może stanowić skuteczną ochronę przed zmiennością na rynku.

Fundusze inwestycyjne i ETFy

Fundusze inwestycyjne i ETF to popularne instrumenty finansowe, które umożliwiają inwestorom zbiorowe inwestowanie w szeroki zakres aktywów. Oba typy funduszy oferują różne zalety i mogą odgrywać ważną rolę w strategii dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Fundusze inwestycyjne to forma zbiorowego inwestowania, gdzie środki finansowe od wielu inwestorów są łączone i zarządzane przez profesjonalistów. Zarządzający dokonują wyboru aktywów do portfela funduszu, takich jak akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i inne aktywa, w oparciu o określoną strategię inwestycyjną funduszu. Inwestorzy kupują jednostki uczestnictwa, które reprezentują ich udział w całkowitych aktywach funduszu. Wartość jednostki uczestnictwa zmienia się w zależności od wartości netto aktywów funduszu. Fundusze inwestycyjne oferują łatwy dostęp do różnorodnych rynków i sektorów, które dla indywidualnych inwestorów mogą być trudno dostępne.

Dowiedz się, w co inwestować w 2024 roku

Czytaj więcej

Nieruchomości

Grunty inwestycyjne, działki rolne i rekreacyjne

Inwestowanie w nieruchomości gruntowe, takie jak grunty inwestycyjne, działki rolne i rekreacyjne, oraz w mieszkania na wynajem, stanowi atrakcyjną opcję dla wielu inwestorów szukających stabilnych i źródeł dochodu z dużym potencjałem. Każdy z tych typów nieruchomości charakteryzuje się unikalnymi cechami, zaletami i poziomem ryzyka, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Grunty inwestycyjne to tereny o wysokim potencjale rozwoju komercyjnego, przemysłowego czy mieszkaniowego. Ich główną zaletą jest perspektywa znacznego wzrostu wartości. Inwestycja taka wiąże się jednak z możliwymi długotrwałymi procesami administracyjnymi oraz zmianami w prawie czy planowaniu przestrzennym, które mogą wpłynąć na przyszłe wykorzystanie gruntu.

inwestowanie w grunty pod lokatę kapitału

Działki rolne, z kolei, oferują możliwość generowania stałego dochodu z upraw lub hodowli. Jednak nawet jeżeli nie będziemy chcieli na takiej działce nic robić, to i tak jej wartość będzie stale rosła. Jest to trwała tendencja od co najmniej kilkunastu lat, a ponadto ceny gruntów w Polsce nadal są poniżej średniej europejskiej. Ich wartość może wzrosnąć jeszcze bardziej, jeśli dojdzie do zmiany przeznaczenia na działki budowlane. Historie, gdzie działki rolne nabyte za stosunkowo niewielkie pieniądze, zostały sprzedane po kilku latach za dużo wyższą cenę, nie są niczym nadzwyczajnym.

Problem polega na tym, że wymaga to wiedzy i jest bardzo czasochłonne. Dlatego warto rozważyć zakup działki od firmy specjalizującej się w nieruchomościach gruntowych. Zyskujemy w ten sposób większe bezpieczeństwo transakcji i łatwość inwestowania, ponieważ takie firmy często umożliwiają rozłożenie płatności na raty, co sprawia, że inwestycja staje się dostępna nawet dla osób z ograniczonym budżetem. Ponadto, zajmują się wszystkimi aspektami inwestycji – od podziału działek, poprzez ich uzbrojenie, aż po przekształcenie. Po ich stronie leży także pokonywanie barier administracyjnych i technicznych, które to elementy mogą zniechęcać indywidualnych inwestorów. Takie podejście do inwestowania w nieruchomości gruntowe zapewnia nie tylko wygodę, ale także potencjalnie wyższe zwroty z inwestycji dzięki profesjonalnemu przygotowaniu i zarządzaniu projektem. 

Sprawdź, ile można zarobić na inwestowaniu w grunty

Czytaj więcej

Działki rekreacyjne to nieruchomości przeznaczone głównie pod wypoczynek i turystykę, których wartość może wzrastać wraz ze wzrostem zainteresowania danym regionem. Możliwość wynajmu takiej nieruchomości w sezonach turystycznych może generować atrakcyjne dochody, choć inwestycja ta może być obarczona sezonowością i wymagać inwestycji w rozwój infrastruktury.

Mieszkania na wynajem

Mieszkania na wynajem prezentują inną kategorię inwestycji nieruchomościowych, oferującą potencjalnie stabilne źródło dochodu pasywnego oraz szansę na kapitałowy wzrost wartości nieruchomości. Trzeba pamiętać o tym, że kwestię zwrotu w inwestycji należy rozpatrywać w perspektywie długoterminowej. Bycie właścicielem wynajmowanej nieruchomości wiąże się z szeregiem obowiązków, w tym regularnym utrzymaniem i remontami, zarządzaniem umowami najmu oraz przestrzeganiem lokalnych przepisów mieszkaniowych. Koszty te muszą być uwzględnione w kalkulacji zwrotu z inwestycji, obok początkowego kapitału inwestycyjnego i bieżących wydatków operacyjnych. Efektywne zarządzanie nieruchomością, możliwe dzięki skorzystaniu z usług profesjonalnych firm zarządzających nieruchomościami, może znacznie zredukować część tych obciążeń.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na potencjał inwestycyjny mieszkań na wynajem jest lokalizacja, która determinuje popyt na najem i poziom czynszów. Inwestorzy powinni skoncentrować się na obszarach z rosnącą populacją, dobrą infrastrukturą i dostępem do usług, co zwiększa atrakcyjność mieszkania dla potencjalnych najemców.

Inwestycje alternatywne

Złoto i inne metale szlachetne

Inwestycje alternatywne, takie jak złoto i inne metale szlachetne, kryptowaluty, czy inwestowanie w startupy przez finansowanie społecznościowe, zyskują na popularności jako sposób dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i potencjalnego zwiększenia zwrotów. Każda z tych opcji oferuje unikalne zalety oraz niesie za sobą zróżnicowany poziom ryzyka.

w co zainwestować 50 tys. zł

Inwestowanie w złoto i inne metale szlachetne jest możliwe na kilka sposobów, w tym poprzez zakup fizycznego złota w postaci sztabek czy monet, inwestycje w fundusze giełdowe ETF, które śledzą cenę złota, czy poprzez zakup akcji spółek wydobywczych metali szlachetnych. Każda z tych metod ma swoje specyficzne zalety i ryzyka. Zakup fizycznego złota zapewnia bezpośrednią własność i kontrolę nad aktywami, jednak wiąże się z potrzebą bezpiecznego przechowywania. Fundusze ETF oferują prostotę i wygodę inwestowania przy niższych kosztach początkowych, ale nie dają bezpośredniego posiadania metalu. Z kolei akcje spółek wydobywczych mogą oferować wyższe zwroty, lecz są też narażone na większą zmienność i specyficzne ryzyko branżowe. 

Kryptowaluty

Kryptowaluty, m.in. Bitcoin i Ethereum, stały się w ostatnich latach popularną opcją inwestycyjną. Charakteryzują się one wysoką zmiennością cen, co z jednej strony niesie potencjał na szybki, bardzo wysoki zysk, ale z drugiej są obarczone niezwykle wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Dodatkowo rynek kryptowalut jest mniej regulowany niż tradycyjne rynki finansowe, co wprowadza dodatkowe ryzyko inwestycyjne. Podsumowując – inwestycje w kryptowaluty muszą być podejmowane z dużą świadomością i ostrożnością.

Startupy i finansowanie społecznościowe

Inwestowanie w startupy przez platformy crowdfundingowe umożliwia inwestorom lokowanie kapitału w młode firmy w zamian za udziały w tych firmach lub inne formy wynagrodzenia. Jest to sposób na bezpośrednie wsparcie innowacyjnych projektów i przedsiębiorstw w ich wczesnych fazach rozwoju. Inwestowanie w startupy niesie ze sobą wysokie ryzyko, ponieważ znaczna część nowych przedsiębiorstw nie przetrwa pierwszych lat działalności. Jednak dla inwestorów, którzy dokonają trafnych wyborów, potencjał zysków może być ogromny, zwłaszcza jeśli firma szybko rośnie lub jest przejmowana przez większego gracza na rynku. Przed zainwestowaniem środków ważne jest dokładne zrozumienie modelu biznesowego startupu, jego potencjału rynkowego oraz kompetencji zespołu zarządzającego.

Sprawdź najbardziej perspektywistyczne działki pod lokatę kapitału

Zobacz działki

Podsumowanie

Przy wyborze opcji inwestycyjnych niezmiernie ważne jest określenie własnych celów inwestycyjnych i ustalenie progu ryzyka, jakie jesteśmy gotowi podjąć. Cele inwestycyjne mogą się różnić w zależności od indywidualnych preferencji, potrzeb finansowych czy horyzontu czasowego inwestycji. Dla jednych priorytetem będzie maksymalizacja zysków w krótkim czasie, dla innych zaś budowanie długoterminowego zabezpieczenia finansowego z minimalnym ryzykiem. Tolerancja na ryzyko, czyli stopień, w jakim inwestor jest w stanie zaakceptować możliwość straty w zamian za potencjalnie wyższe zyski, jest również indywidualna i powinna być kluczowym czynnikiem kształtującym strategię inwestycyjną.

Tylko wówczas możliwe jest stworzenie spersonalizowanego i zrównoważonego portfela inwestycyjnego, który nie tylko będzie odpowiadał indywidualnym potrzebom, ale również zabezpieczy przed nieprzewidywalnością rynków finansowych. Na pytanie „czy warto inwestować pieniądze”, każdy powinien odpowiedzieć sobie sam.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe